Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Over wie en wat hebben wij het?…….

Over Openbaringen 13.

Ik zag een beest opkomen uit de zee, en op zijn koppen de naam van godslastering.

En de draak [Satan de duivel] gaf hem zijn macht, zijn troon en groot gezag.

De hele aarde was verbaasd en volgde het beest.

En zij aanbaden de draak, die zijn autoriteit aan het beest gaf.

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is als het beest?

Wie heeft de macht om oorlog tegen hem te voeren?”

En het beest werd een mond gegeven die grote dingen en godslasteringen sprak. Hem werd gezag gegeven om tweeënveertig maanden voort te duren.

En hij opende zijn mond in godslastering tegen God, om Zijn naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en hen die in de hemel wonen.

OOK werd hem macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen.

Bovendien werd hem macht gegeven over elke stam en taal en natie.

En allen, die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

Indien iemand een oor heeft, laat hem horen.

Hoe kunnen U en ik ons voorbereiden?

Door: Trouw te zijn, Gods trouw & Onze trouw

Wij moeten overtuigd zijn dat sluipende compromissen gevolgen hebben.

En het begint wanneer u denkt dat de kleine dingen niet tellen!

Jezus deed een uitspraak in Lucas 18; allereerst de gelijkenis die daar in vers 1 begint.

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Jezus vertelt ons wat we moeten doen.

Een van de belangrijkste dingen die we moeten doen om contact met God te houden is:

 • elke dag moeten we bidden
 • we moeten ’s ochtends bidden
 • we moeten ’s avonds bidden

Gaandeweg zult u merken dat u meer bidt, zelfs terwijl u doet wat u overdag doet.

Dat heet voortdurend bidden, zoals Paulus daar in 1-Thessalonicenzen zegt.

Lucas 18:1: “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen om te tonen dat het nodig is

[…om altijd te bidden en niet op te geven.”

God zal het gebed met ja of nee beantwoorden.

Of Hij zal het een beetje anders beantwoorden dan u verwacht.

Het kan zijn dat Hij het gebed op een later tijdstip verhoort dan u niet had verwacht.

Soms gebeurt het dat u terugkijkt en ziet dat God het gebed verhoord heeft.

En u wist het niet eens totdat u er later over nadacht.

Jezus zegt hier over de weduwe die naar de onrechtvaardige rechter ging en zei: “Wreek mij,” en hij deed het niet.

En ze bleef maar komen en komen.

De rechter zei uiteindelijk: “Ik zal je wreken.

Dit is dan de les die we hieruit kunnen trekken.

Jezus zei: v 7: “En zal God niet de wraak voor Zijn uitverkorenen voltrekken...”

Wij zijn de geroepenen en de uitverkorenen – wat uitverkoren betekent, wat uitverkoren betekent; uitverkoren uit alle mensen waar God wel en niet mee omgaat.

In feite, als u het begrijpt en beseft, is iedereen, zoals ik naar voren bracht in De hand van Gods oordeel over de kerk thuis, dit:

God oordeelt:

 1. iedereen,
 2. overal,
 3. elke natie,
 4. overal,
 5. de hele tijd!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Hoe doet Hij dat?

 • door Zijn wetten
 • door Zijn geboden
 • door onze keuzes

Dit is wat Jezus zei:

“…Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen...
[voortdurend biddend]

en geduldig over hen waken?

Ik zeg u dat Hij snel wraak voor hen zal nemen.

Maar wanneer de Zoon des mensen komt…” (vers 7-8).

Let nu op de volgende zin hier, want dit is de sleutel, vooral nu we zien wat er vandaag de dag aan de hand is.

“…Maar wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het ware geloof op de aarde vinden?” (v 8).

Nu, het Grieks is het geloof, wat betekent het geloof dat van God komt!

God zal ons de gave van geloof geven, die deel uitmaakt van de gave van de Heilige Geest en de vrucht van de Geest.

Maar we moeten de keuzes maken om dat geloof op de juiste manier uit te oefenen.

ALS u compromissen sluit… onthoud dit… WANNEER u compromissen sluit, DAN begint u problemen te creëren.

Vorige week vertelde ik over een vrouwelijke prediker die ik op Daystar zag, en zij gaf echt een goede boodschap.

En het was meestal voor vrouwen, dus dat is prima.

God zegt dat Hij niet wil dat een vrouw in de kerk preekt, maar in het Oude Testament vinden we de profetes Debora!

God zal vrouwen gebruiken wanneer de mannen zo zwak worden dat ze niet meer voor de Waarheid willen opkomen.

Dat wordt duidelijk toen Debora tegen Barak, die de rechter zou moeten zijn, zei dat hij de strijd tegen de vijand moest gaan voeren.

Ze zei: “Barak, God zegt dat je dit moet doen. Hij zei: “Nou, ik ga niet zonder jou.

Ze zei: “Het is de overwinning van een vrouw.

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Toen deze vrouw sprak, zei ze: “Compromissen hebben gevolgen.

Een compromis is wanneer u de Waarheid in de schaduw stelt of van de Waarheid afwijkt.

En iets accepteren dat niet juist is.

Laten we eens kijken naar wat er met de kinderen van Israël gebeurde:

Deuteronomium 7:9:

“Daarom, weet dat de HEERE, uw God, Hij is God, de trouwe God, Die verbond en barmhartigheid houdt met hen die Hem liefhebben…”

 • Wat gaan al die protestanten doen die zeggen dat de God van het Oude Testament een harde God is en dat er geen liefde in zit?
 • Hoe vaak vindt u dat u God liefhebt?

We zullen hier een stukje daarover zien!

“…die Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren, tot in duizend geslachten”
(vers 9).

Dat zijn meer generaties dan er generaties mensen zijn.

Vers 10: “En Hij vergelden degenen die Hem haten in hun gezicht, om hen te vernietigen….”

Is dat niet wat Christus daar in Lukas 18 zei, dat God snel zal wreken? Ja!

“…Hij zal niet traag zijn met het vergelden van hem die Hem haat.

Hij zal het hem in zijn gezicht vergelden” (v 10).

 • allen die God haten
 • al diegenen die niet in God geloven
 • al diegenen die God willen verwijderen uit alles wat er gebeurt in het leven van mensen en zelfs in de “christelijke” kerk

De christelijke kerk is tegenwoordig zo goed als waardeloos!

Vers 11: “Gij zult dus de geboden en de inzettingen en het oordeel onderhouden, die ik u heden gebied, om ze te doen.

En het zal geschieden, als…” (vers 11-12).

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Het is allemaal voorwaardelijk omdat God ons vrije morele macht heeft gegeven.

 • wij kiezen wanneer we bidden
 • wij kiezen waar we over bidden
 • kiezen wij ervoor om de geboden van God te houden?
 • kiezen wij voor het bestuderen van het Woord van God?

Of we kunnen een compromis sluiten en het niet doen!

Heeft dat gevolgen?             Ja, die zijn er!

Vers 12: “En het zal geschieden, indien gij naar deze oordelen luistert, om ze te bewaren en in praktijk te brengen, zo zal de HEERE, uw God, met u het verbond en de goedertierenheid bewaren, die Hij uw vaderen gezworen heeft.

En Hij zal van u houden en u zegenen en u vermenigvuldigen.

Hij zal ook de vrucht van uw schoot zegenen, en de vrucht van uw land, uw graan, en uw wijn, en uw olie, de toename van uw vee en de kudden van uw schapen, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft het u te geven.

 U zult gezegend worden boven alle mensen….” (vs 12-14).

Ik wil dat u daar even bij stilstaat, want deze natie is gesticht op het Woord van God, en in de Grondwet staan veel principes uit de Bijbel.

Waren wij niet een van de meest gezegende naties van alle mensen op aarde?

Denk er eens over na.

Ja, dat waren we, en kijk eens wat we hebben gedaan.

Laten we hier nu iets anders zien over wat we moeten doen.

Hoe wordt ons geloof tegenover God uitgedrukt?

Ten eerste moeten we God liefhebben en Zijn geboden houden!

Er staat daar in 1-Johannes 2 dat als je God of Christus belijdt, je in Zijn voetstappen moet wandelen!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Wat gebeurt er als u een rechtszaak hebt?

We zullen allemaal beproevingen krijgen!

 • sommige zullen lang zijn
 • sommige zullen kort zijn
 • sommige zullen moeilijk zijn
 • sommige zullen erg pijnlijk zijn
 • sommige zullen niet zo vervelend zijn

Deuteronomium 8:1: “Al de geboden, die Ik u heden gebied, zult gij naarstig zijn…

Nu, markeer dat en ga naar Deut.28 en u zult zien hoe alle zegeningen komen, en het is altijd met ijver.

 • u bent zich ervan bewust
 • u begrijpt het

u doet het

 • zoals God zegt
 • op de manier die God wil
 • met een gewillig hart

“…ijverig te zijn en te doen, opdat gij moogt leven en u vermenigvuldigen en het land binnengaan en bezitten, hetwelk de HEERE uw vaderen gezworen heeft.

En u zult de hele weg gedenken, die de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid om u te verootmoedigen” (vs 1-2).

Daarom hebben we proeven!

 • zodat we de menselijke natuur kunnen overwinnen
 • zodat we het dictaat van de vleselijke geest kunnen overwinnen
 • zodat we kunnen leren om geloof en vertrouwen in God te hebben

Toen zij dwaalden zei Hij: “Om u te vernederen, om u te bewijzen.

God zegt ons dat we Hem moeten bewijzen:

 • door Hem te geloven
 • door Zijn geboden te houden
 • door in Christus te geloven

“…om u te bewijzen, om te weten wat er in uw hart is...” (v 2).

 • Is dat niet interessant?
  Dat is wat God wil begrijpen!
 • Wat is het dat u drijft?
 • Wat gaat er door uw hoofd?
 • Is het de weg van God geleid door de Geest van God?
 • Produceert u de vruchten die daarvoor nodig zijn?

“…of u Zijn geboden wilt houden of niet.

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

En Hij vernederde u en liet u honger lijden, en daarna voedde Hij u met manna, dat u niet kende, noch uw vaderen, opdat Hij het u zou doen kennen…” (vers 2-3).

Daar is het voor, een les zodat wij het kunnen weten; zodat God het kan weten!

“…laat je weten dat die man…

[ieder mens]

… leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van de HEERE uitgaat, leeft de mens” (v 3).

Is dat niet het eerste wat Jezus tegen Satan de duivel zei in Matt. 4 en Lucas 4 toen Hij verzocht werd door de duivel?

De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat!

Dat definieert Gods geloof voor ons waar we voor moeten kiezen, zodat we trouw zijn aan God!

Laten we eens kijken wat er met de kinderen van Israël gebeurde.

Laten we eens kijken wat er gebeurde.

Ze gingen het “beloofde land” binnen. Jozua leidde hen; ze veroverden het land en alles was in orde.

Maar Jozua zei ook voordat hij stierf dat jullie vandaag moeten kiezen wie jullie gaan dienen!

Er is altijd die keuze:

 • voor elk individu in zijn of haar leven
 • voor in een gezin
 • voor in een gemeenschap
 • want in een natie
 • voor wat dan ook

Er zijn keuzes die we maken!

Let op Deut. 30 dat God “leven en dood, zegen en vloek voor ons heeft gesteld; kies daarom voor het leven, opdat u leeft!

 Dit is wat er gebeurde:

Rechters 2:7: “En het volk diende de HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen der oudsten, die Jozua overleefden, die al de grote werken des HEEREN gezien hadden, die Hij voor Israël deed.

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des HEEREN, stierf, honderd en tien jaren oud zijnde.

En zij begroeven hem…” (vers 7-9).

Vers 10: “En ook heel dat geslacht werd verzameld tot hun vaderen….”

We zitten nu in een generatiewisseling, en dat is al een tijdje zo.

“…En er kwam een ander geslacht na hen, dat de HEERE niet kende, noch de werken, die Hij voor Israël gedaan had.

En de kinderen Israëls deden kwaad...” (vers 10-11).

 • Hoe begint u kwaad te doen?               Door compromissen te sluiten!
 • Wat is het eerste compromis dat zich voordeed in de Kerken van God?

U kunt het boek Van sabbat tot zondag van Samuel Bacchiocchi krijgen.

Hij laat zien dat het in Rome begon kort nadat Paulus uit de gevangenis was vrijgelaten, vanaf 62 na Christus.

Wanneer kwam het allemaal tot een hoogtepunt?

Toen er zoveel mensen van de Sabbat afdreven in 321 na Christus, toen Constantijn zei: “Jullie gaan de eerbiedwaardige dag van de zon houden.

Ziet u:

 • de keuze,
 • het compromis,
 • het resultaat!

 De zondag begon toen de sabbat te vervangen en daarna alle feestdagen van God.

Nu kunnen we het online bekijken. Het heet: Wat het Vaticaan niet wil dat u weet.

Vers 11: “En de kinderen Israëls deden kwaad in de ogen van de HEERE, en dienden Baälim.”

Wie is Balaam?
Balaam is de zonnegod en zijn dag is zondag!

Vers 12: “En zij verloochenden de HEERE, de God hunner vaderen, Die hen uit het land Egypt…. gebracht had”.

Wat zegt God?

Het is een “als“.

‘Indien gij Mij verlaat, zal Ik u verlaten.’

Dan komt er grote nood en moeite.

En mensen vragen zich af: “Hoe komt het, waarom hebben we al deze problemen?

Omdat we God vergeten zijn!

We hebben Hem verlaten!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

“…En zij volgden andere goden, zelfs de goden van de mensen die om hen heen waren, en zij bogen zich voor hen.

Zij provoceerde de HEERE tot toorn.

En zij verlieten de HEERE en dienden Baäl en Ashtaroth” (vs 12-13).

Dan blijkt dat God hen daarom in gevangenschap stuurde.

Laten we nu naar Openb. 2 & 3 gaan en naar de Kerken kijken.

Laten we niet vergeten dat het allemaal gebaseerd is op onze keuzes.

Wij die de Heilige Geest van God hebben, moeten die Geest van God onderhouden.

 • Door gebed en
 • studeren en
 • Gods wegen leven.

Laten we eens kijken wat we een “sluipend compromis” zouden noemen en wat er gebeurt.

Openbaring 2:2-de Kerk in Efeze, Christus zegt:

Ik ken uw werken, en uw arbeid, en uw uithoudingsvermogen, en dat gij de bozen niet kunt verdragen;

en dat gij hen, die zich tot apostelen uitroepen, maar het niet zijn, hebt beproefd en hen tot leugenaars hebt bevonden.”

Vers 6: “Maar dit hebt gij: dat gij de werken der Nicolaïeten haat, welke ik ook haat.”

Wat zijn de daden van de Nikolaïeten?

Dat is heersen over het volk van God door de bediening en de valse leer die daarbij hoort!

Dat zien we in de katholieke kerk.

We hebben het in onze tijd ervaren binnen de Kerken van God.

Dit is wat er gebeurt met sluipende compromissen.

Openbaring 2:4:

 “Doch dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Daarom, gedenk, van waar gij gevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken” (vs 4-5).

En zo niet, dan klinkt dit net alsof u Rechters 2 aan het lezen bent.

Toen zij zondigden, bracht God beproevingen en correctie over hen?

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

“…want als u dat niet doet, zal Ik spoedig tot u komen;

en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats verwijderen, tenzij gij u bekeert” (v5)/.

Dan geeft Hij een waarschuwing.

Nogmaals, voor alle kerken, het is hier hetzelfde.

God is trouw:

 • in zegeningen
 • in vloeken
 • in Waarheid
 • in gerechtigheid

Hij wil niet dat we beginnen met Hem te verlaten, compromissen sluiten en niet doen wat God wil!

 • Hoe is het mogelijk dat sommige Kerken van God zeggen dat het oké is om het merkteken van het beest te nemen?
  Ze mogen het niet precies zo zeggen!
 • Hoe zullen ze een compromis sluiten?
  Omdat het heel goed mogelijk is!
 • Ze weten niet welke totale controle het over hen zal hebben!

Zo gaat het gebeuren!

De verkeerde interpretatie die Herbert Armstrong in de jaren 60 had, namelijk dat het merkteken van het beest de zondagsviering is.

De Zevende-dags Adventisten leren dat vandaag de dag: het merkteken van het beest is de zondagsviering.

 • Hoeveel van u hebben een creditcard?      Die hebben we allemaal!
 • dat is een digitaal systeem
 • het werkt
  • Wat zal het compromis zijn als het zover is?
   Nou, zegt men: het is slechts een kwestie van transacties!

U gebruikt het immers al jaren op uw creditcards.

Jullie hebben ook computers, en zijn deze computers niet geprogrammeerd om dit, dat en het andere te doen?        Ja!

Kijk naar alle mensen in Zweden en verschillende andere Europese landen die het merkteken van het beest al in hun rechterhand hebben, een geprogrammeerde chip!

Kijk, ze doen het goed!

Dus, omdat het onze aanbidding van God…. niet in de weg staat…
Compromis!
 …daarom, omdat het alleen zakelijk en van de wereld is…
Compromis!
 …is het goed om mee te doen met het systeem.
Compromis! Hebbes!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Zie je hoe gemakkelijk dat wordt?

En dan zouden ze hier nog iets aan toevoegen:

 • Nou, God wil echt niet dat je hongerig en naakt bent.
 • Denkt u dat zo iemand trouw zal zijn tot het martelaarschap?

Omdat het gaat komen!

Laten we nu verder gaan met de Kerken hier.

We zullen de volgende, Smyrna, even samenvatten.

Zij moesten hun trouw met hun leven bewijzen.

Sommigen werden in de gevangenis gegooid, sommigen werden gemarteld, en ze hadden tien jaar van vreselijke beproeving!

Maar Christus zei: “Wees trouw en Ik zal je een kroon des levens geven.

Dan komen we bij de volgende, Pergamos.

Hier kwam het compromis naar voren, omdat zij accepteerden dat er dingen werden gegeten die aan afgoden waren geofferd.

Dat is het begin van wat de katholieke Eucharistie of Mis is, en het aanvaarden van een hiërarchische bediening.

Wat zei God?

Vers 16-Christus zegt tot hen: “Bekeert u! Want indien gij u niet bekeert, zal Ik spoedig tot u komen en met het zwaard Mijns monds oorlog tegen hen voeren.”

Denk hier eens over na: Christus die tegen Zijn eigen Kerk komt vechten.

Hoe belangrijk is onze trouw dan?

Dat is Gods trouw aan de mensen die zondigen, want Gods trouw komt op twee manieren:

 • Zegen, als:
 • u houdt van Hem
 • u houdt Zijn geboden
 • u Zijn Heilige Geest gebruikt en groeit in genade en kennis
 • je bidt dag en nacht
 • u Zijn Woord bestudeert en op Zijn pad wandelt

Dan zal Gods zegen over u komen!

 • Zo niet, dan zal Hij oorlog tegen u voeren!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Hetzelfde met de Kerk van Thyatira en Jezebel.

Volwaardig ding met de katholieke kerk en opnieuw, dingen eten, offeren aan afgoden.

En dat geldt voor alle Waldenzen en al die anderen.

En opnieuw vertelt Hij hen dat ze zich moeten bekeren.

Vers 22: “Zie, Ik zal haar in een bed werpen, en degenen die met haar overspel plegen in grote verdrukking, tenzij zij zich bekeren van hun werken.”

God oordeelt niet alleen of we trouw zijn, maar trouw brengt werken voort. Compromis en ontrouw hebben gevolgen en brengen zonde en correctie voort. Dan zegt Hij dat ze zich moeten bekeren!

Openb. 3 – het eerste gedeelte daar is Sardis. Ze hebben een naam dat ze leven, maar toch zijn ze bijna dood.

Openbaring 3:2: “Wees waakzaam, en versterk de dingen die overblijven… [v 5]

…en Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het Boek des Levens…“.

Dan komen we bij de Kerk die trouw is – Philadelphia:

 • houdt het Woord van God
 • volgt het Woord van God
 • leeft bij het Woord van God
 • bewaakt het Woord van God

Dan zegent Hij ons; Hij laat hier een hele zegen achter!

Hij houdt de Filadelfianen geen grote zonde voor die groot berouw vereist.

Waarom?

Als u trouw bent met het Woord van God en trouw in uw gebeden, wat gaat u dan elke dag doen?

Je gaat je bekeren van je zonden, net zoals Jezus zei in Matt. 6!

Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij vergeven aan hen die tegen ons zondigen!

Dus dat moet u onthouden.

Ieder van jullie die ergens iets tegen andere broeders heeft, moet hen vergeven.

En u moet God om vergeving voor u vragen.

Dan komen we bij de Laodiceanen

Dan komen we bij de Laodiceanen die iedereen er graag van beschuldigt een Laodiceaan te zijn omdat ze rijk zijn en vermeerderen met goederen.

Hoe zijn ze rijk geworden en met goederen toegenomen en wat is hun compromis?

Net zoals ik zei over hoe u het merkteken van het beest kunt ontvangen als u in de kerk bent!

Oh, kijk eens naar alle zegeningen die God ons gegeven heeft.

Is dit niet geweldig?

We hebben dit allemaal.

 • Is dat niet wat er gezegd werd over Ambassador College?
 • Waar is het vandaag?
 • Weg!      Alle drie de campussen!      Weg!

Toen ik ze zag graven, vergeet dit nooit, recht tegenover de Hall of Administration was een winkelcentrum met een kruidenierswinkel.

Toen ik in de jaren ’90 naar Pasadena ging voor diensten enzovoort, ging ik er één keer per maand heen en heel vaak ging ik even langs bij Ralph’s, geloof ik, om een paar dingen voor onderweg te halen.

En op een keer kwam ik naar beneden en daar stonden ze waar de Hall of Administration stond, hij was weg! Helemaal ontmanteld!

En ze waren druk bezig met het uitgraven van de fundering die de kelder was onder de Hall of Administration.

Ik keek daarnaar en dacht: heeft God Zijn Woord niet vervuld dat ‘ALS jullie je niet bekeren, Ik jullie uit Mijn mond zal spuwen’?
Ja, inderdaad, want de gevolgen kwamen!

Dat was omdat ze zich van God afkeerden en niet deden wat ze moesten doen.

Laten we eens kijken naar enkele dingen in het boek Spreuken over trouw zijn.

Laten we eens kijken wat we hier hebben.

Er staan veel dingen in.

Spreuken 14:5: “Een getrouwe getuige zal niet liegen…” [merk op dat v 4 verkeerd gelezen is].

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Een van de grote zonden van de wereld was van de bediening.

Leugens over het gedrag van de ministers.

Leugens over het veranderen van de doctrine, wat deel uitmaakt van de straf die God bracht.

Vers 5: “Een trouwe getuige zal niet liegen, maar een valse getuige zal leugens spreken.”

Spr. 20:6 – dit heeft weer te maken met trouw zijn.

Spreuken is interessant omdat het het contrast laat zien.

Dus, hier is het contrast.

Spreuken 20:6: “De meeste mensen zullen ieder zijn eigen goedheid verkondigen….

[ze praten alleen over zichzelf en wat ze doen en wat ze hebben gedaan].

maar een trouwe man die kan vinden?

Ja, waar zijn de gelovige mannen?

Laten we eens kijken wat Jezus over dit alles te zeggen heeft.

Laten we naar Lukas 16 gaan.

Hier zijn enkele goede lessen voor ons.

Hier uit Jezus‘ onderwijs over wat voor soort trouw we moeten hebben.

Lucas vertelt ons wat we moeten doen;

Lukas 16:10: “…hij die onrechtvaardig is in de geringste dingen…

Compromissen sluiten begint wanneer u denkt dat de kleine dingen niet tellen!

Maar na een tijdje compromissen sluiten, wordt het een groot ding.

Is dat niet wat we in de Kerken van God zagen?       Ja, inderdaad!

Vers 10: “Degene die trouw is in de dingen die het minst zijn, is ook trouw in veel.

En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook onrechtvaardig in veel.

Daarom, als u niet getrouw bent geweest in de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen?

En als u niet getrouw bent geweest in wat van een ander is, wie zal u dan het uwe geven?” (vs 10-12).

Wat bedoelt Hij daarmee?

U bent niet trouw aan anderen!  

Dat heet rentmeesterschap!

Een rentmeester is iemand die van zijn meester het eigendom heeft gekregen om uit te gaan en geld te verdienen.

Maak het voor hem en breng het naar hem terug.

Natuurlijk wordt hij daarvoor gecompenseerd.

In Lukas 19 komen we meer te weten over de gelijkenis van de talenten, en in Matt. 25 over de gelijkenis van de ponden.

Hij zegt voor hen die goede rentmeesters waren en die winst maakten voor de meester: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.

Treedt binnen in de vreugde van uw Heer.

Laten we hier nu iets meer over compromissen lezen.

Vers 13: “Geen knecht kan twee heren dienen, want óf hij zal de ene haten en de andere liefhebben, óf hij zal aan de ene vasthouden en de andere verachten.

Je kunt niet God dienen en mammon.”

U kunt God in geen enkel ander ding of persoon dienen.

Wat heeft God ons gegeven; het belangrijkste dat we hebben?

Zijn Woord!

Daarin moeten we trouw zijn.

Zoals Paulus tegen Timoteüs zei, en dit geldt voor alle oudsten en iedereen die studeert: Verdeel het Woord der Waarheid!

Laten we nu eens naar enkele anderen kijken: laten we eens kijken wat Jezus hier nog meer over te zeggen had.

Lukas 12:42: “En de Heer zeide: Wie is dan de wijze en getrouwe rentmeester, die de heer over zijn huisgezin zal aanstellen, om aan een iegelijk de portie spijs te geven in het seizoen?””

God geeft ons dus de verantwoordelijkheid om te zien wat we gaan doen.

Dat omvat alles wat we doen van:

 • tienden en offers
 • naar sabbatdiensten
 • naar Heilige Dagen
 • voor het werk dat we doen
 • aan de manier waarop we denken
 • op de manier waarop we reageren

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Vers 43: “Zalig is die dienstknecht, dien de heer, als hij komt, zo doen zal vinden.”

Wat gaat God ons geven bij de opstanding?

Alles waar Hij tot dan toe voor gewerkt heeft!

Zodat wanneer de eerste opstanding plaatsvindt:

 • we zijn allemaal uit de dood opgewekt
 • zijn we allemaal veranderd in spirituele wezens
 • we zijn allemaal op de zee van glas
 • het Lam en de Bruid
 • de bruiloft vindt plaats
 • het bruiloftsfeest

We komen terug, en hoe wordt Christus genoemd?

Trouw en waarachtig!

Dat is wat we moeten zijn.

Vers 44: “Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal hem over al zijn bezittingen stellen.

Maar als die dienstknecht in zijn hart zal zeggen: ‘Mijn heer stelt zijn komst uit,’…”
Werkte niet zoals Hij zei!

 • Hoeveel mensen hebben de Kerk verlaten omdat het niet ging zoals hen was verteld?
 • Hoeveel mensen hadden berouw en zeiden: “Nou, dit is een waarschuwing van God.
  We kunnen maar beter dicht bij God komen, en we kunnen maar beter opschieten”?

“…’Mijn heer stelt zijn komst uit,’ en hij zal beginnen de dienstknechten en de dienstmaagden te slaan, en vraatzuchtig te zijn en dronken te worden.

De heer van die dienstknecht zal komen op een dag die hij niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem verscheuren, en hij zal zijn deel aan de ongelovigen toewijzen” (vs 45-46).

Dit zijn dus de keuzes die we moeten maken om trouw te zijn.

 • God is altijd trouw
 • God is altijd waar
 • God is altijd genadig
 • God zal vergeven

Dus moeten we ons gedrag en onze gedachten aanpassen in dingen die we daaraan doen!

Waarschuwing: Het Teken van het Beest Komt Er NU Aan!

Hij geeft een waarschuwing, v 47:

 “En die dienstknecht, die de wil van zijn heer kende, maar zich niet voorbereidde, noch deed naar zijn wil, zal met vele slagen geslagen worden.”

Het laat zien dat hij verantwoordelijk zal worden gehouden omdat het gegeven is.

Dat is altijd belangrijk om te onthouden.

Al onze oudsten weten dat, en we heersen niet over de broeders.

Dit is wat alle oudsten moeten doen:

Jezus zei: “Het is voldoende dat de discipel wordt zoals de leraar.

 Christus is de Leraar.

Wij als oudsten zijn de rentmeesters, en wij moeten alle broeders overal leren om te worden zoals Christus!

Als dat gebeurd is, dan zullen alle broeders zichzelf corrigeren. Waarom?

Omdat ze trouw zijn!

Ze willen groeien en overwinnen, en ze zullen zich bewust worden van de dingen die ze doen, of de vleselijke gedachten die binnenkomen die tegen de wil van God ingaan, om ze te overwinnen.

Dit vertelt ons dat niemand het trouwe oordeel van God zal ontlopen.

Nu, er is genade bij betrokken als er berouw is.

Dus zegt hij dit:

Vers 48: “maar hij die niet wist, en dingen deed die strepen waardig zijn, zal met weinigen geslagen worden”.

Want aan wie veel gegeven is, van hem zal veel geëist worden; en aan wie veel gegeven is, van hem zullen zij des te meer eisen.”

Dat is waar we zijn.

Denk hier eens over na.

Van alle tijden in de wereldgeschiedenis, te beginnen met het begin van de Reformatie, hebben de Protestanten helaas nooit doorgezet.

Maar om te beginnen is het hele Woord van God al 500 jaar beschikbaar voor de hele wereld, en nu vertaald in 3000 talen!

Dat betekent dat er veel vertalers waren.

De meesten waren behoorlijk trouw.

Een groot compromis met Satan de duivel!

Maar vandaag de dag sluiten ze in de zogenaamde Christelijke wereld een groot compromis met Satan de duivel!

De gevolgen zullen komen.

Wij moeten dus trouw zijn in wat we doen.

God zal trouw zijn in wat Hij doet.

En we moeten blijven groeien en overwinnen in alles wat we doen.

En tot degene die trouw is, zal Christus zeggen: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.

Nikolaïeten – Kom NU Zeker Uit Haar Mijn Volk!

NU De werkelijke betekenis van Openbaring 13

De Bijbel-Is dat een boek van God?

[Nadruk van ons] [Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]