NU De Werkelijke Betekenis van de Eindtijdbeesten

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten.

 Openbaring 13 bevat de profetieën van de twee komende eindtijd-beesten.

Het eerste Beest is het “Beest-systeem”.

Dat is de komende “Nieuwe Wereld Orde” of “Wereld Regering”.

 Satan zal zijn macht en gezag geven aan dit systeem en zijn fysieke leider, ook wel het “Beest” genoemd (Openb. 13:1-10).

De Apostel Paulus schrijft dat de man die deze wereldregering leidt ook de “zoon des verderfs” wordt genoemd – die de tempel in Jeruzalem binnenkomt en verklaart “God” te zijn (II Thess. 2:3-12).

 Er is een tweede beest dat “eruitziet als een lam, maar spreekt als een draak” – de draak is Satan, de duivel.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten.

 “Satan oefent al het gezag van het eerste beest voor zich uit; en hij doet de aarde en hen die daarop wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen is.

En hij verricht grote wonderen, zodat hij zelfs voor het oog van de mensen vuur uit de hemel op de aarde laat neerdalen.

Hij misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de wonderen die hem gegeven zijn te verrichten voor het oog van het beest.

En zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld       [een grote afgod]

moeten maken voor het beest, dat de wond door het zwaard had en toch leefde” (Openb. 13:12-14).

 Vers 15 luidt: “En hem     [het tweede beest] ….werd macht gegeven om leven te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest ook kon spreken.”

De Griekse woorden vertaald “leven geven” zijn dounai pneuma, wat eigenlijk betekent “een geest geven”. 

 Het Griekse woord pneuma wordt in het hele Nieuwe Testament vertaald als geest.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

In Johannes 4:24 staat: “God is Geest” – wat betekent “God is een Geestelijk wezen.”

Op andere plaatsen wordt pneuma op verschillende manieren gebruikt:

de Geest van God, de Geest van Christus, de Heilige Geest.

Heilige engelen worden “dienende geesten” genoemd – pneuma.

De Bijbel openbaart dat er ook:

 • onreine geesten,
 • boze geesten en
 • demonische geesten zijn. 

 Er zijn drie plaatsen waar pneuma niet vertaald wordt als geest.

1) Johannes 3:8, de enige plaats in het Nieuwe Testament waar pnuema is vertaald   als “wind”;

2) Openbaring 13:15 in de KJV en AFV, waar is het vertaald met “leven”; en

 3) in Berry’s Interlinear, waar pneuma eenmaal vertaald is als “adem”. 

In de hele Bijbel staat dat alleen God leven kan geven.

Aan alle mensen geeft God de “geest van de mens bij de conceptie.

En bij de dood keert die geest terug naar God. (I Kor. 2:11; Jakobus 2:26; Prediker 12:7).

 In verband met de bekering, nadat iemand is gedoopt en de handoplegging heeft plaatsgevonden, geeft God de Vader de Heilige Geest (Grieks pneuma higion, letterlijk “Heilige Geest”) als onderpand van het eeuwige leven in iedere verwekte heilige van God. 

(2 Kor. I: 21-22)

 Over de opstanding en het eeuwige leven staat in het Evangelie van Johannes dat Jezus zei dat alleen God de Vader en Jezus zelf de macht hebben om fysiek leven” te geven – en eeuwig leven”.

Johannes citeert Jezus: “Want zoals de Vader de doden opwekt en leven geeft, zo geeft ook de Zoon leven aan wie Hij wil”. (Johannes 5:21).

In het Grieks is “geeft leven” één samengesteld woord, zo-opoiei – wat letterlijk betekent “levend maken”

 Het woord zo-opoiei wordt niet gebruikt in Openbaring 13:15.

De gebruikte Griekse woorden zijn dounai, geven” – en pneuma, “geest” of “een geest”.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

Daarom kan het niet vertaald worden met “leven geven” – aangezien pneuma altijd vertaald wordt met geest.

Deze zin betekent dus letterlijk “een geest geven”.

Het Griekse pneuma wordt nergens in het Nieuwe Testament vertaald als leven of adem – behalve in Openbaring 13:15 in de KJV, AFV, Berry en enkele andere vertalingen. 

In feite zijn geest en leven afzonderlijke woorden, hoewel ze samenwerken om het leven – zowel lichamelijk (de geest van de mens) als geestelijk (de Geest van God) – in stand te houden.

Let op wat Jezus zei: “Het is de Geest   [van God]   die leven geeft   [zo-opoiei];   het vlees baat niets. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest [pneuma] en zij zijn leven   [zoe]” (Johannes 6:63).

 CONCLUSIE:

Alleen God de Vader en Jezus Christus kunnen leven geven.

Wij kunnen met recht concluderen dat het niet mogelijk is dat een door Satan geïnspireerde man – de valse profeet – “leven” of “adem” geeft aan een afgodsbeeld van het Beest, zodat het zou kunnen spreken.

Dus, wat geeft de valse profeet aan de afgod van het beest om het te laten spreken?

Het antwoord is te vinden in het begrijpen van de krachten en vermogens van Satan, de duivel – en onreine of demonische geesten.

DE  KRACHTEN  VAN  SATAN  DE  DUIVEL

Satan kan praten:

 • Hij sprak met Adam en Eva (Gen. 3).
 • Hij praat met God (Job 1-2).
 • Hij sprak met Jezus toen hij Hem verleidde, en Jezus antwoordde hem.

(Matt. 4; Lucas 4).

 • Ook beschuldigt hij de heiligen dag en nacht voor God (Openb. 12:10).

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

Satan is de vader van de leugen (Johannes 8:44).

 • Hij heeft de macht om mensen te misleiden – in feite de hele wereld .
  (Openb. 12:9).
 • Satan heeft ook de macht om mensen te inspireren tot liegen .
   (Handelingen 5:3; Johannes 13:2).
 • Hij heeft namelijk de macht om mensen te bezitten (Johannes 13:27).
 • Hij heeft de macht om gedachten en houdingen van zonde te projecteren in de harten en geesten van mensen, om hen te doen begeren en zondigen.
  (Efeze. 2:1-3).

 DE KRACHTEN VAN DEMONEN   –   ONREINE GEESTEN:

In de Evangeliën vinden wij dat demonen of onreine geesten mensen kunnen bezitten.

Zij kunnen praten – Jezus   sprak bij gelegenheid met hen

(Matt. 8:28-34; 9:32-33; Marcus 9:17-27).

Demonen kunnen andere demonen meebrengen en een mens opnieuw in bezit nemen, zodat zijn einde erger is dan aan het begin. (Lucas 11:24-26).

Satan is de vorst van de demonen en heerser over deze wereld (Joh. 14:30) en namelijk de god van dit tijdperk. (II Kor. 4:4).

Ook is er een hiërarchie van demonen, en zij heersen op hoge plaatsen in de menselijke samenleving. (Efez. 6:12).

 EEN   NAUWKEURIGERE   VERTALING   VAN   OPENBARING 13:15:

Nu wij de krachten van God en de krachten van Satan en de demonen begrijpen, kunnen wij ook een nauwkeurigere vertaling van Openbaring 13:15 vaststellen. 

Wij weten dat de valse profeet spreekt als een draak.

Om wonderen en wonderen te verrichten, moet hij door Satan zijn geïnspireerd en ongetwijfeld bezeten door een krachtige demon.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

Met dat begrip kunnen wij nu ook concluderen dat hij geen rechtvaardige geesten of engelen kan bevelen of leiden.

Dit betekent dat het pneuma of de geest die de “valse profeet” aan het beeld van het beest geeft, geen geest of engel van God kan zijn.

Daarom is de enige “geest” of pneuma die de “valse profeet” aan het afgodsbeeld van het Beest kan geven een demonische of satanische geest.

Een geest die kan spreken om de mensen van de wereld te misleiden.

 Daarom is een nauwkeurigere vertaling van Openbaring 13:15 deze:

 “En hem    [de “valse profeet”]    werd macht gegeven om een satanische geest te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest ook kon spreken.

EN…..     hij zorgt er ook voor dat iedereen die het beeld van het beest niet wil aanbidden, gedood wordt.”

 Deze vertaling komt namelijk overeen met de werkelijke betekenis van het Grieks.

Satan die werkt via deze twee Beesten

Bovendien past het in de context van Satan die werkt via deze twee Beesten zoals beschreven in Openbaring 13.

Fred Coulter (CBCG)

Valse leraars werken NU zeker vanuit de kerken

De naderende grote afvalligheid.

[Nadruk van ons] [Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]