Religie inspanningen zijn nu op een historisch hoogtepunt!

Religie Inspanningen Zijn Nu Op Een Historisch Hoogtepunt!

ÉÉN wereldgodsdienst nu in opmars! Religieuze eenheid gaat nu op naar historisch hoogtepunt!

 Volgens de  redacteur van het boek, Andrew Wilson, zijn de religieuze inspanningen op een historisch hoogtepunt.

 Er is een beweging voor een bredere oecumene op gang gekomen!
Leiders en geleerden van alle godsdiensten van de wereld komen bij elkaar voor een dialoog. (p. 1).

Wilson zegt dat “naarmate we ons bewegen:

  • in de richting van een wereldbeschaving en
  • naar een één-wereldregering

Dan is er een “groeiende convergentie en complementariteit tussen geloofsovertuigingen” nodig. (p. xi).

Hij zegt dat alle religies “elkaars spirituele basis moeten erven.
En zij moeten zich ook voorbereiden op wederzijdse samenwerking”. (p. xiv).

 Hij aarzelde ook de uitdrukking “één wereldreligie” te gebruiken.
Hij noemt het “de roep onder geleerden om een wereld-theologie“. (p. 2).

Hij voegt eraan toe dat “het ontoereikend is om [bestaande] religies te behandelen als discrete en onafhankelijke entiteiten.
We moeten [eerder] zoeken naar nieuwe, holistische modellen. [een wereldwijde religie].
Om zo de menselijke religieuze ervaring te beschrijven.”

En… “De Wereld “bijbel” kan ook gebruikt worden om een wereld theologie te ondersteunen.
Om ons dus te leiden naar een eenheid van de volkeren van de wereld”. (p. 3).

 Zelfs nog in november 2010 organiseerden onconventionele moslimgeestelijken een “Werelddag van God”.
Waarop ook letterlijk alle godsdiensten zouden deelnemen aan een dag van gebed tot “God”, volgens de definitie van elk specifiek geloof.

Het evenement gaf echter het New Age wereldbeeld (New Age afgoderij) vermengd met overheersende islamitische boventonen.
(zie www.IslamicSolutions.com).

 Westerse critici van één-wereld-religie bewegingen merken op dat dergelijke pogingen de neiging hebben, om alle religies van dezelfde aard of samenstelling te maken in een betekenisloze samensmelting.

Religie inspanningen zijn nu op een historisch hoogtepunt!

Dergelijke smeltkroes-religies ontkennen uiteindelijk………. de ene ware Schepper God en Jezus Christus.
En geven er de voorkeur aan zich in plaats daarvan tot een dubbelzinnige “Ultieme Realiteit” te verhouden.

De wereld is al lange tijd verstoken geweest van Gods waarheid.

Daarom zal deze nieuwe samensmelting van godsdiensten worden ontvangen als een prachtige “geestelijke vooruitgang”.

In werkelijkheid zal het een groot godensysteem zijn van Satans godsdiensten en zijn goden.

Deze “nieuwe” vereniging van alle godsdiensten wordt in de Bijbel genoemd.
Namelijk als het “Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde”. (Openb. 17:5).

 Satan brengt die oecumenische beweging onder de godsdiensten van de wereld op gang.
Zo ondermijnt hij ook alle naties en regeringen om een één-wereld-regering te aanvaarden.

Religie Inspanningen Zijn Nu Op Een Historisch Hoogtepunt!

Deze één-wereld-regering zal het Beest-systeem zijn.
Waarop “Babylon de Grote” – in de persoon van de grote Valse Profeet – zal rijden. (Openb. 13; 17:1-6).

  Satans laatste en grootste misleiding is zich inderdaad snel aan het ontwikkelen.
Als het eenmaal zijn hoogtepunt van satanische macht heeft bereikt, zal het alle volken en naties overspoelen met een schaamteloze aanbidding van Satan.
Vol met valse tekenen, wonderen en leugenachtige wonderen, allemaal bedoeld om de Antichrist in te luiden.

Gemachtigd door Satan zelf, zal de valse profeet vuur uit de hemel doen neerdalen.
En hij zal de antichrist als de redder van de wereld verkondigen.

De hele wereld zal volkomen misleid worden.
Met uitzondering van ware Christenen die de Heilige Geest van God hebben.

De wereld zal geloven dat de antichrist inderdaad de manifestatie van God in het vlees is – de langverwachte Messias.

 De mensen zullen ruim van tevoren zijn voorbereid om dergelijke leugens te accepteren en te geloven.

De laatste Grote Afvalligheid 

De laatste Grote Afvalligheid zal haar hoogtepunt naderen en dan de grootste leugens onderwijzen.
De mensen van alle naties zullen deze leugens ook met open geesten aanvaarden.

Die grote misleiding is nu net om de hoek!

De laatste misleiding zal een één-wereld regering zijn met ook een één-wereld religie.
Het is één groot Babylonisch regerings- en religieus systeem, bovendien opgezet in opstand tegen God.

Deze wereldwijde misleiding zal dan de grootste afvalligheid zijn die ooit is begaan!

De grote finale van Satans misleiding zal bovendien het “merkteken van het Beest” zijn.
Het gaat ook vergezeld van openlijke aanbidding en…. aanbidding van Satan als God.

Allen die weigeren Satan en het Beest te aanbidden, zullen dan ter dood veroordeeld worden. (Openb. 13).

Satans grote misleiding zal dus heel machtig en heel dwingend zijn!
Zo dwingend dat de legers van de wereld letterlijk tegen Jezus Christus zullen strijden wanneer Hij wederkomt.
(Openb. 16:13-16; 19:11-19).

Wordt ook vervolgd met:  12_5 Christendom nu geconfronteerd met grootschalige geloofsafval

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]