Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

De geloofsafval komt eraan – U wordt misleid?

Door misleiding wordt God terzijde geschoven? Er komt zeker geloofsafval! Er komt zeker misleiding.

Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

  In zijn ontnuchterende brief aan de gemeente te Thessaloniki geeft de apostel Paulus een krachtige waarschuwing.
Dat Satans bedrieglijke tactieken door de eeuwen heen zouden doorgaan.


En een hoogtepunt zouden bereiken in de laatste generatie kort voor de wederkomst van Christus.

Het "geheimenis Der Wetteloosheid" Klopt NU Aan Uw Deur!

Hij schrijft:
“Nu bidden wij u, broeders, aangaande de komst van onze Here Jezus Christus, en onze samenkomst tot Hem.
En laat u niet snel wankelen of verschrikken:

  • laat U zich niet verontrusten
  • niet door geest,
  • noch door woord [een valse leer],
  • ook niet door [een vals] epistel, als van ons, zeggende dat de dag van Christus is aangebroken.

Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

 “Laat u door niemand misleiden, want die dag zal niet komen, tenzij eerst de afval komt en de mens der zonde zich openbaart, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God heet of voorwerp van aanbidding is, zodat hij in de tempel Gods komt en zich als God neerzet en verkondigt dat hij God is”. (II Thess. 2:1-4).

 De profetieën van het Nieuwe Testament laten duidelijk zien dat deze antichrist zal voortkomen uit het bestaande politieke en religieuze systeem van de wereld, In de Bijbel aangeduid als het “geheimenis van de wetteloosheid”. (vers 7).

Paulus laat zien dat Satans pogingen om de mensheid te misleiden hun hoogtepunt zullen bereiken in het eindtijd bedrieglijke werk van het Beest en de Valse Profeet uit Openbaring 13, wat zal leiden tot een grote afval of “afvallen” van de waarheid onder de christenen.

 Ter bevestiging van wat Paulus schreef, gaf Jezus de apostel Johannes een opzienbarend visioen (opgetekend in het boek Openbaring) over de komende Nieuwe Wereldorde en over de antichrist die uit dat systeem zal voortkomen. Johannes schilderde dit politieke systeem af als een “beest” met “zeven koppen en tien horens”. (Openb. 13:19).

Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

Een tweede “beest”Satans verenigde, wereldwijde religieuze systeem – heeft twee horens “als een lam”.
Het spreekt echter “als een draak” en verricht “grote wonderen” (verzen 11-13).

  Maar zij die ten prooi vallen aan deze laatste afvalligheid zullen niet plotseling worden bedrogen.
Integendeel, zij zullen een geschiedenis hebben van herhaaldelijk compromitteren met de waarheid van God in de loop van de tijd.

Het uiteindelijke resultaat van misleiding (hoe klein of schijnbaar onbeduidend het begin ervan ook is) is dus totale geloofsafval.
Het verlaten van iemands geloof (het Grieks betekent letterlijk: God terzijde schuiven.

Webster’s New World Dictionary: definieert Afvalligheid als “het verlaten van waarin men gelooft”).

 Om het geloof te verlaten, moet men eerst gelovig zijn geweest.
Iemand kan niet iets verlaten wat hij of zij niet heeft.

De eerste stap naar afvalligheid is misleiding!

Apostasie is niet het begin van het kwaad, het is het hoogtepunt van golf na golf van misleiding.

Daarom waarschuwde Paulus nadrukkelijk: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele wijze.”

De woorden van Paulus zijn een tijdige waarschuwing voor ware christenen in deze eindtijd.

Het “geheimenis Der Wetteloosheid” Klopt NU Aan Uw Deur!

De wereld wordt nu klaargemaakt voor de voorspelde grote afval in:

  • als eerste in de onderwijssystemen van de wereld,
  • ook de regeringen,
  • maar ook de kerken.

 Velen in de tijd van het Nieuwe Testament sloegen geen acht op de waarschuwingen van Paulus en de andere apostelen.

Hele gemeenten bezweken dan ook geleidelijk aan onder het sluipende “zuurdesem” van de valse leer.

De afvalligheid kwam in een stroomversnelling na de dood van Paulus en Petrus.

Maar Johannes, de laatste van de oorspronkelijke apostelen, schreef daarna zijn drie brieven tegen het kwaad.
Maar Valse leraren en valse apostelen voerden de subtiliteiten, van de zich ontwikkelende afval aan!

Een zee van valse doctrines, sleurden na zijn dood, de Kerken van God mee.

Het eindresultaat was hiervan ook de opkomst van de Katholieke Kerk!

Wordt ook vervolgd met:  12_ 3 Zou u vallen voor een één-wereld religie?

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]