Christendom Nu Geconfronteerd Met Grootschalige Geloofsafval!

Christendom nu geconfronteerd met grootschalige geloofsafval!

De voorspelde geloofsafval voltrekt zich over de hele wereld.
Maar een geestelijk afval – dat al lang in de maak is – heeft wortel geschoten binnen het christendom.

Satans doel is om de waarheid van God te vernietigen.
En, als het mogelijk zou zijn, de geestelijke Kerk van God te vernietigen!
Hij wil elke verwekte zoon van God met alle mogelijke middelen misleiden en vernietigen.

Maar Satan kan niet elke ware Christen lichamelijk doden.
Daarom gebruikt hij zijn verleidelijke misleidingen om hen geestelijk te ondermijnen en te vernietigen.

Satan gebruikt de meest doeltreffende en minst opspoorbare methode om ware gelovigen te misleiden.
Dat is de verkondiging van valse leerstellingen vanuit hun eigen kerkelijke organisaties.

 Dit afwijken van de waarheid van God gebeurt geleidelijk en subtiel.
Eén voor één sluipen er valse leerstellingen binnen die de ware leringen van Gods Woord beginnen te vervangen.
Beetje bij beetje heeft de geloofsafval zich meester gemaakt binnen de “Kerkgemeenschap”.
En de waarheid en het geloof worden verlaten.

“Een weinig zuurdesem maakt het hele deeg zuur”.
Zo werkt ook het aanvaarden van valse leer als geestelijk zuurdesem. Het maakt de hele gemeenten zuur.

 Bij het bakken begint het gistingsproces langzaam en onmerkbaar.
Maar de kleine hoeveelheid gist baant zich een weg door de grote klomp deeg.

Maar als het zuurdesem eenmaal de hele klomp heeft doordrongen, is de doordringende werking ervan duidelijk zichtbaar.
Omdat het de hele klomp volledig zuur maakt.

De oorspronkelijke deegklomp is volledig veranderd in een volledig gezuurd brood.

Christendom Nu Geconfronteerd Met Grootschalige Geloofsafval!

Geestelijk zuurdesem werkt op dezelfde manier.
Wanneer een beetje zuurdesem van valse leer een kerk binnenkomt, moet het onmiddellijk worden verworpen.

Als men toestaat dat dit blijft bestaan, zal het alleen maar groeien en leiden tot de verspreiding van dwalingen.
Sluipenderwijs zal men meer en meer valse leer introduceren.
Totdat deze misleidende leringen de hele kerk doordringen.

Christendom nu geconfronteerd met grootschalige geloofsafval!

Zulk geestelijk zuurdesem kan uitgroeien tot enorme veranderingen in de leer.
Waardoor een kerk volledig veranderd en niet meer lijkt op een echte kerk van Christus.

 Paulus waarschuwde ook de Kolossenzen en spoorde hen aan zich door niemand te laten misleiden.
En ook niet zich te laten bedriegen met spitsvondig klinkende leerstellingen van de filosofie.

Dit zeg ik, opdat niemand u verleide door een overredende toespraak….
Wees op uw hoede, opdat niemand u gevangen neemt zoals men een dier strikt om te doden.
Niet door wijsbegeerte en ijdel bedrog, naar de overleveringen der mensen.
Ook niet naar de elementen der wereld, en niet naar Christus”. (Kol. 2:4, 8).

Petrus vermaande: “Wees nuchter! Wees waakzaam!

Petrus vermaande: “Wees nuchter! Wees waakzaam!
Want uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Biedt weerstand, standvastig in het geloof.
Wetende, dat dezelfde verdrukkingen vervuld worden onder uw broeders, die in de wereld zijn”. (I Petr. 5:8-9).

 Zij die de ware leer van Jezus Christus willen volgen, moeten voortdurend op hun hoede zijn voor Satan.
Vooral door zijn verleidelijke leringen door middel van valse predikanten.

Iedere gelovige moet aandacht schenken aan de dringende waarschuwingen die in het Nieuwe Testament staan.

 Deze geïnspireerde woorden zijn geschreven voor alle ware christenen, “over wie de einden der eeuwen komen”. (I Kor. 10:11).

Als ware Christenen heeft ieder van ons een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God.
WIJ moeten NIET TOEGESTAAN, dat iemand ons op welke wijze dan ook kan bedriegen!

Wordt ook vervolgd met:  12_6 Zij die de waarheid niet liefhebben, zullen geoordeeld worden

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]