Misleiding En Afvalligheid NU Binnen De Kerk!

Misleiding En Afvalligheid NU Binnen De Kerk!

God staat misleiding en afvalligheid toe – zelfs binnen de kerk!

 Talloze passages in het Nieuwe Testament beschrijven het verraderlijke bedrog in de vroege kerk.
Dat bracht de kerk ertoe af te vallen van de waarheid.
Afvalligheid is het eindresultaat van het verwerpen van de ware leer van Christus.
En het omhelzen van de valse leerstellingen van de geestelijke duisternis.

Deze gedegenereerde geestelijke toestand ontwikkelt zich wanneer een kerk geestelijk laks en lethargisch wordt.
Wanneer haar voorgangers kletspraatjes, compromissen en “werelds-christendom” onderwijzen.

  Christenen kunnen hun liefde voor de waarheid verloren hebben.
Als zij nalaten “alle dingen te bewijzen” aan de hand van het Woord van God – kunnen zij gemakkelijk misleid worden door valse leerstellingen.
Zonder het te beseffen, ruilen kerkgangers dan hun liefde voor God in.
Zij ruilen hun geloof in Zijn Woord in, voor een vals geloof in bederfelijke mensen en hun organisaties.

  Zulke misplaatste loyaliteit en gehoorzaamheid is in feite een vorm van afgoderij.
Let op als onderdanige gehoorzaamheid geëist wordt door arrogante predikanten in sommige kerkelijke organisaties.
Die onderdanige gehoorzaamheid heeft dan de plaats ingenomen van de ware liefde en aanbidding van God.
Zulke verheven leiders hebben zichzelf tussen de broeders en God geplaatst.

Misleiding En Afvalligheid NU Binnen De Kerk!

  Trouw aan de Schrift hebben deze valse predikanten een uiterlijke schijn van godsvrucht“.
Maar zij zijn schuldig aan “verloochening van de kracht van de ware godsvrucht“.
Wij worden vermaand ons “af te wenden” van al zulke leiders. (II Tim. 3:5).

Misleiding En Afvalligheid NU Binnen De Kerk!

 Op zijn terugreis naar Jeruzalem waarschuwde de apostel Paulus de oudsten van Efeze persoonlijk.
Dat er na zijn vertrek misleiders in de gemeente zouden binnendringen.

Paulus verklaarde dat in een speciale bijeenkomst met hen te Miletus.
Ook dat zelfs sommigen van hen, die tot dienaren van Christus waren gewijd, dat zouden doen.
Zij zouden beginnen broeders in de gemeente te ondermijnen. (Handelingen 20:28-30).

Later, toen Paulus in de gevangenis zat, schreef hij een brief om de hele gemeente in Efeze te waarschuwen.
Hij waarschuwde voor misleiders die zouden proberen hen op een dwaalspoor te brengen.
Laat niemand u misleiden met ijdele woorden.
Want vanwege deze dingen komt de toorn van God over de zonen van ongehoorzaamheid.
Daarom, weest met hen niet medeplichtig“. (Efeze 5:6-7.)

  Paulus laat zien dat deze mannen werkzaam waren binnen de gemeente.
Misschien hadden zij zelfs groot vertrouwen in de gemeente.
God inspireerde Paulus de broeders te waarschuwen.
Zij moesten niet deel nemen aan de dwalingen van deze misleiders.
Zij die geen acht sloegen op de waarschuwing van Paulus werden van God weggeleid in de duisternis van afval.

De apostel Petrus veroordeelde valse leraren

 Evenzo veroordeelde de apostel Petrus valse leraren die heimelijk hun kwaadaardige werk doen binnen de gemeente.
Hij waarschuwde: “Maar er waren ook valse profeten onder het volk [in het Oude Testament].
Zoals er ook onder u valse leraren zullen zijn [uit uw gemeenten]. die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren.
En de Heer die hen gekocht heeft, persoonlijk verloochenen. Zij brengen een snel verderf over zichzelf.

  “Helaas zullen velen hun destructieve wegen als gezaghebbend volgen.
Vanwege hen zal de weg van de waarheid worden gelasterd.
Ook zullen zij door onverzadigbare hebzucht u met verleidelijke boodschappen uitbuiten voor [persoonlijk en financieel] gewin…”. (II Peters 2:1-3).

  •  Waarom werden sommige van de vroege Nieuw Testamentische kerken tot afvalligheid gebracht?
  • Waarom heeft God niet ingegrepen om valse leraars te weerhouden de broeders te ondermijnen?

Paulus geeft het antwoord in zijn eerste brief aan de Korintiërs.
Ketterijen zullen onder u nodig zijn. En… valse leraars zullen die brengen! ].
Opdat degenen die goedgekeurd zijn, onder u openbaar worden“. (I Kor. 11:19).

  Paulus vertelt ons duidelijk dat God toestaat dat er valse leringen in de kerken ontstaan.
Die aan het licht te brengen wie Hem werkelijk dienen – en wie niet.
Christenen die goed gegrond zijn in het Woord van God zullen in staat zijn om valse leraren te onderscheiden.
En… zullen hen OOK verwerpen.
Geen bedrieger zal in staat zijn om gelovigen te verleiden die eerlijk en ijverig de Schriften bestuderen.
Maar zij die compromissen sluiten met de waarheid zullen in afval vervallen.

Misleiding En Afvalligheid NU Binnen De Kerk!

 In zijn brief aan de Efeziërs spoorde Paulus de broeders ook aan te groeien in de kennis van Christus.
En op die manier weerstand te bieden aan valse leringen.

Daarom moeten wij niet zijn als onmondige kinderen.
Wij moeten ook nietheen en weer geslingerd en meegesleept worden door elke wind van de leer.

In plaats daarvan moeten wij de waarheid in liefde vasthouden.
Zodat wij in alles te mogen opgroeien tot Hem die het Hoofd [van de Kerk] is, Christus”. (Efeze 4:14-15).

Wordt ook vervolgd met:  12_ 3 De Zondeval komt er aan – Zult U bedrogen worden?

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]