De waarheid van de Bijbel!

De waarheid van de Bijbel!

Gegroet iedereen,

Welkom bij Kerk in Huis.

Kerk in Huis wordt gesponsord door de Christelijke Bijbelse Kerk van God.

Wij wijden ons toe aan het herstel van het oorspronkelijke Christendom van Jezus Christus voor vandaag.

Dit is nodig omdat er zoveel soorten Christendom zijn, en zij zeggen allemaal dat zij uit de Bijbel ontstaan zijn.

Daarom moeten wij ons de vraag stellen:

Hoe kunnen zij allemaal uit de Bijbel ontstaan zijn, terwijl zij allemaal zo verschillend zijn?

 • Is de Bijbel desondanks echt waar?
 • Is de Bijbel geloofwaardig?

Mensen zeggen ook over de Bijbel, “Wel, die is geschreven door mensen.”

Dat is waar.

Welke boeken heb u dan gelezen?

Zijn zij niet allemaal door mensen geschreven?

Ja, inderdaad.

 • Hoe geloofwaardig is dan de Bijbel en hoe kunnen wij dat bewijzen?

Omdat in 1 Thessalonicenzen 5:21 ons verteld wordt,

“Bewijs alles. Blijf dan ook bij wat waar is.”

De beste manier om de geloofwaardigheid van de Bijbel te bewijzen is door eerst de profetieën van het Oude Testament te bestuderen en daarna die van het Nieuwe Testament.

Heel weinig mensen beseffen, ondanks de mening van wie weet hoeveel mensen, dat elke profetie die vervuld is, precies vervuld is zoals de profeten het aangaven.

Waarom?

Als u vandaag naar de weerman kijkt, is het moeilijk voor hem om zelfs maar 24 uur vooruit te kijken en het juist te hebben.

Hoe zit het met profetieën die 50 jaar van tevoren, 100 jaar van tevoren, 150, 200 jaar van tevoren, 300 jaar van tevoren geuit zijn, zijn zij allemaal tot op de letter uitgekomen?

Misschien heb u dat nooit gehoord. Misschien heb u dat nooit begrepen.

Nu, in het boekje van Duncan MacLeod: Hoe geloofwaardig is de Bijbel?, laat hij zien hoe de profetieën over Egypte allemaal uitgekomen zijn.
Er is een profetie waarin God zei dat Hij de Nijl zou laten opdrogen, en die is dan ook uitgekomen.

Nu, een kleine kanttekening hierbij.

Er zijn veel archeologen en egyptologen die naar Egypte gaan om uit te zoeken hoe oud dit, dat, en dat andere is.

Langs de Nijl lag een groot meer, en toen de Nijl opdroogde, droogde dat meer op, en de woestijnwinden bliezen al het sediment weg dat zich in het meer bevond. Later, toen de Nijl weer stroomde, werd het weer gevuld.

Wetenschappers gebruikten hun boorkernen om op zoek te gaan naar het oorspronkelijke bezinksel.

Weet u wat hun conclusie was?

Toen de rivier de Nijl en het meer opdroogden, bliezen de winden al het bezinksel weg.

Daarom konden zij niet zeggen dat het meer er ooit geweest was, behalve dat het zich weer vulde.

De waarheid van de Bijbel!

Wat alle vernietigingen betreft die in het boek Exodus worden vermeld, wist u dat daarover historische documenten bestaan.

Documenten over elk van de plagen die in Egypte voorkwamen toen Mozes de kinderen van Israël uit Egypte moest halen?

Dan zijn er ook nog profetieën tegen de Feniciërs, profetieën tegen Assyrië en Ninevé, en profetieën tegen Babylon.

Nu, dat wordt heel erg interessant. Wanneer u nu teruggaat en de profetieën leest, dan zult u zien dat er staat:

 “En het woord van de Heer kwam tot Jesaja of Jeremia, Ezechiël, of de 12 kleinere profeten.

Een van de belangrijkste profetieën die vervuld werden, stond in het boek van Jeremia.
Hij had een 40-jarige dienaarschap voor de Joden in Judea.
Hij zij: dat als zij zich niet zouden bekeren van hun zonden,
God hen in gevangenschap zou sturen. En God zou de stad en de tempel verwoesten. En dat deed God ook.

Nog een weetje,

 • elke archeologische opgraving bewijst dat de Bijbelse profetieën waar zijn.

Er is er nooit één geweest die geen Bijbelse profetie bevestigde.

Een grote profetie was dat mensen niet eens geloofden dat er een stad Jericho was!

Maar raad eens wat er gebeurde?

 • Ze vonden de oude stad Jericho. En raad eens wat zij vonden?

De muren vielen allemaal naar buiten uit elkaar.

De waarheid van de Bijbel!

De Bijbel zegt dat Jericho de stad is waarvan de muren instortten.

Archeoloog Dr. Bryant Wood heeft meer dan 20 jaar besteed aan het bestuderen van hetgeen dat is opgegraven uit Jericho.

Hij zegt: Hier stond de muur van leembakstenen bovenop deze stenen steunmuur. Dit is de stenen steunmuur die de aarden wal, die de stad omringde, op zijn plaats hield. En bovenop de stenen steunmuur stond de muur van leembakstenen.

Op de zevende dag zo wordt ons in de Bijbel verteld, stortte de muur van leembakstenen in en viel naar buiten, tot aan de voet van de stenen steunmuur.

Toen de archeologen in dit gebied gingen graven, vonden zij een stapel leembakstenen langs de gehele steunmuur.

Eén van de archeologen die deze ingestorte stenen vond is Peter Parr, die in de jaren 50 Jericho heeft opgegraven.

Ja, de resten van de lemen bakstenen die naar beneden waren gevallen. Die muur is naar beneden gestort.

Deze vondst van een ingestorte stadsmuur hier in Jericho is uniek in de archeologie, op geen enkele andere plaats hebben wij bewijs gevonden van een stadsmuur die is ingestort.

Aangezien de details in de Bijbeltekst zo goed overeenkomen met het archeologische bewijs dat hier is gevonden, is de beste conclusie die wij kunnen trekken dat ten tijde van Jozua’s verovering de muren van Jericho daadwerkelijk naar beneden zijn gestort.

De waarheid van de Bijbel!

Als u een God hebt die de God van de waarheid is, dan is het onmogelijk om te liegen.
En wanneer God een profeet stuurt met Zijn woorden, dan zal het gebeuren.

Nu vinden wij deze verklaring van de apostel Petrus, in 2 Petrus, in het eerste hoofdstuk, waarin hij schrijft en zegt:

“Dit hier is het eerste wat u moet begrijpen:

Geen profetie of Geschrift is ontstaan als iemands eigen privé mening. Want profetie werd op geen enkel moment gebracht door menselijke wil, maar de heilige mannen van God spraken alsof zij werden gedreven door Gods Heilige Geest.”

Laten wij nu eens kijken naar een grote profetie die begon rond 560 v. Chr. en die vandaag nog steeds wordt vervuld.

Hier is een profetie, een grote, grote profetie die dan het kader vormt voor alle andere profetieën vanaf die tijd.

Maar ook het kader vormt waarbinnen profetieën in Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en de kleine profeten zouden worden vervuld.

En wel in de tijd die voorbij de datum ligt waarop zij werden uitgesproken,
Ook voorbij de datum waarop Daniëls visioen aan hem werd gegeven.

Welnu, dit is zeer belangrijk omdat deze profetie in een droom aan Koning Nebukadnezar, de koning van Babylon, werd gegeven.
Hij is degene die de Joden uit Jeruzalem en Judea in gevangenschap nam.

Onder hen waren Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, en zij waren toegewijd aan God.
Bovendien zaten zij in het college van wijzen, de raadgevers aan de koning, nadat zij waren opgeleid in de taal van de Babyloniërs.

De koning had een droom. Hij was er verbaasd over. Hij ging naar alle astrologen, tovenaars en wijzen en zei, “Ik heb een droom gehad.”

De waarheid van de Bijbel!

Ze zeiden, “Wat was de droom, koning?”

Hij zei, “Dat ga ik jullie niet vertellen. Ik wil dat jullie mij vertellen wat de droom was en de interpretatie ervan.”

Om een lang verhaal kort te maken, Daniël, Sadrach en Mesach, en Abednego baden tot God en Hij onthulde de droom en de betekenis ervan.

Dit wordt de ruggengraat van de profetie vanaf 560 v. Chr. :

 • over de vestiging van het koninkrijk van God op aarde en
 • de wederkomst van Jezus Christus.

Nu, omdat de wijzen niet in staat waren te antwoorden, wilde Nebukadnezar hen doden.

Maar nadat God aan Daniël en Sadrach, Mesach en Abednego de droom had onthuld, werd Daniël naar de koning gebracht.

 Laten wij hier nu verder gaan met Daniël 2:19.

Toen werd het geheim aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen en Daniël zegende de God van de hemel.

Let nu op de volgende paar verzen want dit geeft ons een algemene schets van alle profetie en de hele geschiedenis.

Kijk, want er is een God in de hemel, die de leiding heeft over deze aarde, en wij zullen zien wat Daniël zegt.

Vers 20, Daniël antwoordde en zei, “Gezegend zij de naam van God voor eeuwig en altijd.

Want wijsheid en macht zijn van Hem. Hij verandert tijden en seizoenen. God heeft de controle over alles.” Hij zet koningen af en stelt koningen aan.

Nu, hou dat in gedachten. Dat vinden wij terug:

 • in de geschiedenis van Israël,
 • de geschiedenis van Juda, en
 • de geschiedenis van de niet-Joodse koningen.

God geeft wijsheid aan de wijzen en kennis aan hen die verstand hebben. God onthult de diepe en geheime dingen.

De waarheid van de Bijbel!

Dat is hoe u de geloofwaardigheid van de bijbel gaat begrijpen dankzij uitgekomen profetieën
En eindtijdprofetieën die wij straks zullen zien en die tot op de dag van vandaag in vervulling gaan.

God onthult de diepe geheime dingen. Hij weet wat er in de duisternis is en het licht woont bij Hem.

Daniel zei:

“Ik dank u en loof u, o God van mijn vaderen, die mij deze wijsheid en macht heeft gegeven.

En mij nu heeft duidelijk gemaakt wat wij van u verlangden, want u hebt ons de kwestie van de koning bekend gemaakt.”

Daarom ging Daniël naar Arioch, dat was degene die de leiding had over de wachters, en hij bracht hem naar de koning met de boodschap, “Vernietig de wijzen niet.”

Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten.

De koning antwoordde en zei tegen Daniël, wiens naam Beltsazar was, dat was zijn Babylonische naam, “Bent u in staat om mij de droom die ik gezien heb en de uitleg ervan uit te leggen?”

De waarheid van de Bijbel!

Let nu op het antwoord. Dit wordt heel, heel belangrijk.

Want degene die de leiding heeft over profeteren, en het vervullen van profetie, is God, en Hij heeft dat gedelegeerd aan Jezus Christus.

Denk aan Jezus Christus, die bij zijn komst zei:

 “Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar ik ben gekomen om die te vervullen, dat wil zeggen om die te voltooien.”
[de Wet ende Profeten boeken in het O.T.]

Jezus was de Here God van het Oude Testament

Hij is diegene die vervult. Jezus was de Here God van het Oude Testament die dit aan Daniël heeft geopenbaard.

Nu naar Daniel 2 vers 27, het antwoord van Daniël.
Het geheim dat de koning heeft gevraagd, kan niet door de wijzen, de tovenaars, de astrologen of de magiërs aan de koning worden getoond.
Maar er is een God in de hemel, die geheimen openbaart en aan de koning Nebukadnezar bekendmaakt wat er in de latere dagen zal gebeuren, van die tijd tot aan de laatste dagen.
Van die tijd tot aan de wederkomst van Jezus Christus.

Veel van deze profetieën liggen ook vervat in de profetieën van Openbaring. Het is interessant dat deze profetie in Babylon werd gegeven aan de koning van Babylon.

De allereerste dat wij zullen zien was een hoofd van goud. Die weergeeft wat hierna gebeuren zal tot aan de wederkomst van Jezus Christus.

Dit is een van de belangrijkste profetieën in de Bijbel en vele andere dingen komen hieruit voort.

Uw droom en de visioenen van uw hoofd op uw bed zijn deze als voor u O koning. Op uw bed kwamen uw gedachten tot u over wat hierna zou gebeuren.

Hij die geheimen openbaart, zal u bekendmaken wat zal geschieden. Wat mij betreft, dit geheim is niet aan mij geopenbaard om enige wijsheid, die ik meer bezit dan enig ander levend persoon.

Maar opdat de interpretatie aan de koning bekend moge worden, en opdat gij de gedachten van uw hart moogt kennen.

De gedachten van uw hart.

Nu, stop en denk hier eens een even over na: de gedachten van uw hart.

 • Wist u dat God almachtig is en zo machtig dat geen gedachte van hem kan worden weerhouden?

 Denk niet alleen met betrekking tot de profetieën die in de rest van de Bijbel staan en dat zijn er vele, vele, vele van.

Daniël zei, Daniel 2 vers 31,

“U, O koning, keek en aanschouwde, een groot beeld. Dat grote beeld, waarvan de glans ervan uitzonderlijk was, stond voor u en de gedaante was ontzagwekkend.”

Daarna beschreef hij het stap voor stap.

 • Het hoofd van dit beeld was van fijn goud,
 • zijn borst en zijn armen waren van zilver,
 • buik en dijen waren van brons,
 • zijn benen waren van ijzer,
 • de voeten waren gedeeltelijk ijzer en gedeeltelijk klei.

U keek toe totdat een steen, zomaar uit de lucht – in de droom – zonder handen werd afgehouwen.

Die steen trof het beeld op zijn voeten, die van ijzer en klei waren, en die in stukken brak.

Toen werden het ijzer, de klei, het brons, het zilver en het goud in stukken gebroken,
En zij werden als het kaf van de zomerdorsvloer, weggeblazen door de wind, zodat er geen spoor van werd teruggevonden.

De waarheid van de Bijbel!

Denk daar nu eens over na.

 • Dat is een complete beschrijving van de komst van het koninkrijk van God door Jezus Christus.

Dat wil zeggen:
de vestiging van het koninkrijk van God, dat gebaseerd zal zijn op alles wat God gepland heeft.
Wat Hij gedaan wil hebben.

Het zal geregeerd en bestuurd worden door hen die bekeerd zijn, die Gods geest hebben.
Die zullen herrijzen bij de wederkomst van Jezus Christus.

Nu ben ik een beetje op de zaken vooruitgelopen, maar u moet dit begrijpen – nog iets heel belangrijks – zodat u dit verband kunt leggen met het boek Openbaring.

 • Waar werd deze droom gegeven?

Babylon. [Het begint met Babylon]

 • Aan wie werd hij gegeven?

Aan de koning.

 • Wie gaf de interpretatie?

Daniël, een van de meest rechtvaardige mannen van de Bijbel.

Denk hier eens over na in de eindtijd:

Het boek Openbaring noemt het hele wereldsysteem

Het boek Openbaring noemt het hele wereldsysteem met aan het einde,……….. Het Grote Babylon

Nu, de reden waarom ik dit doorloop is omdat u kunt bewijzen dat Judea er in gevangenschap werd genomen, precies zoals God zei, door de mond van Jeremia, er was een koning Nebukadnezar en dat kan worden bewezen in de geschiedenis.

Het Babylonische rijk was één van de grootste ter wereld, en het viel precies zoals de profetieën van Jeremia zeiden, en de profetieën van Jesaja zeiden, en Ezechiël.

Een klein zijlijntje over hoe u de Bijbel moet begrijpen:

Een beetje hier, een beetje daar, regel na regel, voorschrift na voorschrift, en u voegt het allemaal samen.

Jesaja 28 vers 9-10; 12-14

 • 9Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen?
 • Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen?
 • Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald?

10Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel,

……hier een beetje, daar een beetje. .…….. maar zij wilden niet luisteren.

13Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn:

gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje,
zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
14Daarom, hoor het woord van de HEERE, u, spotters………

De waarheid van de Bijbel!

Daniël doet precies dit om voor ons het patroon uit te zetten om te leren dat de Bijbel geloofwaardig is, en dat het waar is.

Alles in de profetie zal worden uitgevoerd precies zoals God het heeft gezegd.

De steen vernietigt, het beeld en werd een grote berg en vulde de hele aarde. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem, allemaal precies daar.

Deze profetie hier is, vanaf de tijd van koning Nebukadnezar tot het einde van het boek van Openbaring in het Nieuwe Testament, verbazingwekkend.

Nu, laten wij verder gaan.

Dit is de droom. Wij zullen u de interpretatie vertellen ten overstaan van de koning.

U, O koning, bent de koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koninkrijk gegeven, de macht, en de kracht en de heerlijkheid.

Let op: wie ook koningen aanstelt en wie Hij afzet. God doet dat.

Dat waar de mensenkinderen wonen, de dieren van het veld, de vogels van de hemel, heeft Hij in uw hand gegeven.

Dat is een profetie die duidelijk is voor Babylon de Grote in Openbaring. Hij heeft u als heerser over hen aangesteld.
U bent dit hoofd van goud.

Nu stuiten wij hier op een zeer belangrijk iets in de profetie om de geloofwaardigheid van de Bijbel te begrijpen.

Als het over een koning gaat, kan het ook synoniem zijn met zijn koninkrijk.

We zullen dat hier zien.

De waarheid van de Bijbel!

U koning bent het hoofd van goud, en na u zal een ander koninkrijk opstaan.

 • Wat vinden wij hiervan terug in de geschiedenis die na Babylon kwam?

Het Perzische rijk onder leiding van Cyrus, van wie 150 jaar voor zijn komst was voorspeld dat hij de Joden in Babylon zou bevrijden, en van Darius de koning Mede.

Na u zal een ander koninkrijk opstaan, dat inferieur is aan u.
Een derde koninkrijk van brons, en dat is Alexander de Grote en het grote Griekse rijk dat hij heeft opgericht.

Een vierde koninkrijk zal zo sterk zijn als ijzer, want zozeer als het ijzer alle dingen in stukken breekt en vermorzelt, zo zal het alle dingen in stukken breken en vermorzelen.

 • Dat spreekt over de almachtige wederkomst van Christus.

Terwijl u de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei, deels van ijzer zag, zal het koninkrijk verdeeld worden, maar er zal de kracht van ijzer in zitten, omdat u het ijzer zag vermengen met de mirte klei.

De tenen van de voeten waren dus een deel ijzer, een deel klei.

Dit zijn de 10 Koningen van Openbaring 17.

Het koninkrijk zal deels sterk en deels gebroken zijn. Terwijl u het ijzer vermengd zag met de mirte klei.

Zij zullen zich vermengen met het zaad der mensen, maar zij zullen zich niet aan elkander hechten, gelijk ijzer zich niet met klei vermengt.

In de dagen van deze koningen, die 10 tenen of geïdentificeerd als 10 koningen, dat komt overeen met Openbaring 17.

In de dagen van deze koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten, dat nooit vernietigd zal worden.

Het koninkrijk van God zal niet aan andere mensen worden overgelaten.
Maar het zal al deze koninkrijken in stukken breken en verteren en het zal voor eeuwig standhouden.

De waarheid van de Bijbel!

Let nu op vers 45,

 • Want dit wordt belangrijk en wij kunnen het toepassen op elke afzonderlijke profetie van de Bijbel.

Als u kijkt naar vervulde profetie, dan vertelt dat u dat elk woord van God waar is en dat alles wat God heeft gezegd zal plaatsvinden.

Let op wat hij hier zegt, vers 45,

“Omdat gij gezien hebt dat de steen zonder handen uit de berg gehouwen werd.

En de steen het beeld in stukken brak:

 • het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud.

Daardoor heeft de grote God aan de koning kenbaar gemaakt wat hierna zal geschieden.

Bovendien is de droom zeker en de interpretatie is zeker.
Het is neergeschreven, zodat wij terug kunnen gaan en het lezen in de geschiedenis.

Nu, in dit boekje behandelt Duncan MacLeod elk stukje daarvan, voor Babylon, voor Ninevé, voor Assyrië, voor Perzië, voor Griekenland, voor Rome.

De waarheid van de Bijbel!

En dan kijkt hij naar de dingen betreffende het Nieuwe Testament.

Wat wij hier zojuist behandeld hebben is het raamwerk, een deel van het raamwerk om de Bijbel te begrijpen.

Dit is als de ruggengraat van een skelet, alles klampt zich vast aan de ruggengraat.

Alle andere profetieën van de Bijbel die hierop betrekking hebben, komen allemaal samen en reiken terug tot het begin en uiteindelijk tot het einde.

Dit is waarom Jezus zei dat hij het begin en het einde was.
De eerste en de laatste, en dat hij deze profetieën gaat vervullen.

Vandaag kijken wij naar dingen die nogal verbazingwekkend zijn, omdat wij leven in de eindtijd, Babylon de Grote.

Nu is deze Daniël 2, de voornaamste ruggengraat profetie voor het begrijpen van veel van de profetieën in het Oude Testament.

Het boek Openbaring en de profetieën van Christus – zoals wij zullen zien – vormen een ander deel van het skelet waarop zij in de eindtijd worden vervuld.

Want vergeet niet, Daniël 2 gaat vanaf de tijd van Nebukadnezar tot de tijd van de vestiging van het koninkrijk van God.

De waarheid van de Bijbel!

Nu dan, wat betekent dit voor u?

 • Dit betekent dat u eerst uw bijbel moet bestuderen.
 • En het betekent bovendien dat u er in moet duiken en de profetieën kunt begrijpen.

Engels talig: Wij hebben veel over profetieën op de truthofgod.org web site.

Een andere profetie die u nu moet begrijpen:

De waarheid van de Bijbel!

Vervolgt met: xxxxxxxx,

Bedankt dat u mij uitnodigde in uw huis, tot de volgende keer!

Tot ziens iedereen!

De Bijbel Is Bewezen Geïnspireerd: https://kerkinhuis.org/2020/12/22/de-bijbel-is-bewezen-geinspireerd/

Hoe geloofwaardig IS de Bijbel?

De waarheid van de Bijbel!

In de Nederlandse taal: Hoe geloofwaardig is de Bijbel?

In de Engelse taal:
HOW CREDIBLE IS THE BIBLE https://www.cbcg.org/booklets/how-credible-is-the-bible.html

In de Engelse taal: Prophecies of Jesus Christ In the Old Testament:
https://www.cbcg.org/images/books/Christ_in_Prophecy_04-17-2020_View.pdf

door James Meister CBCG / CBKG-NL
De Terugkeer van Jezus – Zijn Belofte
De lezer van dit boekje zal verbaasd zijn over de trouw van God in het vervullen van Zijn Woord.
De profetieën van de Messias in het Oude Testament en hun vervulling in het Nieuwe Testament worden getoond.
Het is een fantastisch getuigenis van God en ook Zijn krachtige woorden van waarheid.

[In bewerking: Profetieën over Jezus Christus –  In het Oude Testament]

America en Britain in Profetie of the Bible

Two Nations that Changed the World
America & Britain: Their Biblical Origin and Prophetic Destiny
By Philip Neal

In de Engelse taal: https://www.cbcg.org/booklets/america-britain.html