Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit werken!

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

Valse leraars werken van binnen uit de kerken. (HWZID Hoofdstuk 5]

De Bijbel openbaart dat niet allen die beweren “het Woord te prediken” ware dienaren van Christus zijn. Er zijn talrijke verwijzingen in de Schrift naar valse profeten. In de oudtestamentische tijd was een valse profeet iemand die beweerde goddelijke inspiratie te hebben. Maar in feite valse verkondigingen deed.
(I Koningen 22:10-14, 17).

 Het Nieuwe Testament waarschuwt dat er valse profeten zullen zijn die bedrog plegen en onwaarheden onderwijzen tot Jezus’ wederkomst.
De Griekse term voor profeet in het N. T. wordt echter zelden gebruikt voor hen die de toekomst proberen te voorspellen.
In de vroege kerk had “profeet” een bredere betekenis. En verwees in de eerste plaats naar hen die het Woord van God prediken als voorgangers, predikanten of evangelisten. Zij die “de goddelijke boodschap verkondigen met een speciale voorbereiding en met een speciale opdracht”. (Arndt en Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament). Toch kan het gebruik van “profeet” in veel passages in het O. T. (zoals Jeremia 5:31, enz.) een parallelle toepassing hebben. Het verwijst dan naar de hedendaagse christelijke “voorganger”.

 Jezus waarschuwde! “Pas op voor valse profeten die in schaapskleren tot u komen, want in werkelijkheid zijn het razende wolven”,.
verwees Hij naar voorgangers en leraren die – met opzettelijke misleiding of in onwetendheid – valse leringen in de kerken zouden brengen.
Jezus zei verder: “Aan hun vruchten zult gij hen herkennen…” (Matt. 7:15-16).

Daarom moet u elke leraar of voorganger die beweert de Bijbel te prediken, onderzoeken – om hun vruchten te onderscheiden.

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

 Jezus Zelf is de enige volmaakte Herder en Herder. Alle anderen moeten op de proef gesteld worden. Jezus zei van Zichzelf: “Ik ben de deur. Indien iemand door Mij binnengaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan, en zal weide vinden. De dief [valse leraar of voorganger] komt niet anders dan om te stelen en te doden en te verderven. Ik ben gekomen, opdat gij leven moogt hebben en het overvloediger moogt hebben” (Johannes 10:9-10).

In de laatste dagen voor Zijn kruisiging waarschuwde Jezus ook voor valse leraren die misleidende boodschappen zouden verkondigen. “Wees op uw hoede, opdat niemand u misleidt. Want velen zullen in Mijn naam komen en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden” (Matt. 24:4-5).

 Deze passage is werkelijk verbazingwekkend. Velen, niet slechts enkelen, maar vele predikers en voorgangers zullen in Jezus’ naam komen.
Klaarblijkelijk met volledige ondersteuning van de christelijke godsdienst – predikend dat Jezus inderdaad de Christus is.
(Dit vers kan geen betrekking hebben op de messiaanse bedriegers die zouden komen beweren dat zijzelf de Christus zijn. Want het is onmogelijk in de naam van Jezus te komen en tegelijkertijd te beweren de Christus te zijn. )

Hoe komt het dat predikers en voorgangers Jezus als de Christus kunnen onderwijzen en toch velen misleiden?

 Door een “kostenloos” werelds-vriendelijk christendom te onderwijzen – een christendom dat de naam van Christus belijdt, maar de levenswijze van oprechte gehoorzaamheid, die noodzakelijk is voor verlossing, ontkent (Rom. 2, 13).

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

 Let op deze sleutelpassage die Jezus gaf over hen die Hem onbewust tevergeefs zouden dienen:

“Niet een ieder die tot Mij zegt [of Mij roept]: ‘Heer, Heer’, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen [nogmaals, niet de weinigen] zullen te dien dage tot Mij zeggen,

 • Heer, Heer, hebben wij niet geprofeteerd [gepredikt] door Uw naam?
 • En hebben wij niet demonen uitgedreven door Uw naam?
 • Hebben wij niet vele machtswerken verricht door Uw naam?

Maar dan zal Ik hun belijden: “Ik heb jullie nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij die de wetteloosheid werkt. Daarom zal Ik iedereen die deze woorden van Mij hoort en ze in praktijk brengt, vergelijken met een wijs man. Die zijn huis op een rots gebouwd heeft; en de regen kwam neer, en de overstromingen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen op dat huis; maar het viel niet, want het was op de rots gegrondvest. Want iedereen, die deze woorden van Mij hoort en ze NIET in praktijk brengt. Die zal vergeleken worden met een dwaas, die zijn huis op zand bouwde. En de regen kwam neer, de vloeden kwamen, en de winden waaiden, en sloegen op dat huis. Toen het viel was de val groot ervan” (Matt. 7:21-27).

 Is het mogelijk dat de meerderheid van de hedendaagse Christelijke leiders achteloos een zwak, verwaterd “kostenloos Christendom” hebben voortgebracht?
Dat de typische “sociale Christen” tot rust heeft gebracht, maar de geestelijke behoeften van serieuze kerkgangers heeft verwaarloosd?

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

Is het bovendien mogelijk dat sommige predikanten en voorgangers door Satan worden gebruikt om het christendom te ondermijnen?

Satan is actief bezig de hele wereld te misleiden (Openb. 12:9). Christenen van vandaag moeten zich bewust zijn van de subtiele methoden die Satan gebruikt.
Methoden die hij gebruikt om zijn verraderlijke plannen uit te voeren. Wij moeten op onze hoede zijn voor zijn listige plannen. “Opdat Satan ons niet te slim af is, want wij mogen zijn listen niet kennen” (II Kor. 2:11).

In de eerste eeuw na Christus, waren de meeste van de oorspronkelijke apostelen nog in leven. Zij dienden de gemeenten, maar toch drongen valse leraren de plaatselijke gemeenten binnen. Zij namen op subtiele wijze de macht over en verdreven vaak de ware dienaren. Maar zij deden dit in de veronderstelling dat zij God dienden. Onderschat nooit de macht van Satan! Want hij is heel goed in staat om mensen te gebruiken voor zijn duivelse doeleinden.

 Volgens Paulus heeft Satan zijn eigen dienaren die zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid (II Kor. 11:15) .

Zij volgen Christus niet werkelijk, maar zij denken van wel; zij onderwijzen de Bijbel niet op een zinvolle, levensveranderende manier, maar zij denken van wel.

 • Hoeveel “Christelijke” voorgangers zijn, onbewust, dienaren van Satan?
 • Veel van zulke “predikanten” zitten in doctrinaire besturen of hebben onderwijsposities in kerkelijke hogescholen.
 • Hebben zij zich controle toegeëigend over wat u gelooft en praktiseert?
 • Hoeveel van Gods waarheid hebben zij veranderd, afgezwakt, geliberaliseerd of gewoonweg genegeerd?

Blinde Leiders der Blinden

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

 Schrijvend aan de gemeente te Korinthe, geeft de apostel Paulus een strenge waarschuwing! Aangaande hen die het Woord van God bedrieglijk hadden behandeld.
(II Kor. 4:2). Om zijn sinistere doel te bereiken, wekt Satan valse leraren en valse predikanten op. Vooral om gelovigen te misleiden met valse leerstellingen. Misschien doen zij dit zonder het te weten door de Schrift verkeerd te gebruiken. Nogmaals, ook zij worden misleid – zij beseffen eenvoudig niet dat zij dwalingen onderwijzen.

 Maar omdat zij de Bijbel citeren en alle “juiste” dingen zeggen, nemen de mensen het goedgelovig aan als waarheid. Hun misleidende interpretaties van Gods Woord worden vaak ondersteund door slimme theologische argumenten met intellectueel klinkende woorden. Aan de oppervlakte lijken hun leerstellingen woorden van wijsheid, logica en waarheid te zijn. Maar zij zijn niet in staat “het Woord van de waarheid juist te verdelen” (II Tim. 2:15).

Ja, zij gebruiken de Schrift, maar zij verdelen die verkeerd. Het resultaat is dat zij en hun volgelingen verblind zijn voor de waarheid van God. Wanneer gelovigen gewillig voorgangers en leraren volgen die zichzelf hebben verblind voor de waarheid van God, worden ook zij blind. Jezus waarschuwde Zijn volgelingen om “op hun hoede te zijn voor het zuurdesem. Het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën”, d.w.z. hun leringen. (Matt. 16:6-12).

Deze Joodse leiders leerden dat hun menselijke tradities groter waren dan de geboden van God. Jezus veroordeelde hen en zei dat zij “het gebod [de waarheid] van God teniet hadden gedaan omwille van [hun] traditie”. (Matt. 15:6). Zoals eerder geciteerd, ging Hij verder met te zeggen dat zij God tevergeefs aanbaden, door traditie boven Schrift te stellen. (verzen 7-9).

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

 • Hoeveel van wat je gelooft en praktiseert is gebaseerd op traditie?
 • Hoeveel van wat u gelooft en praktiseert is gebaseerd op het onvervalste Woord van God?

Volgt u onbewust “blinde leiders van blinden” (Matt. 15:14)?

 Paulus waarschuwde de Korintiërs dat zij werden weggetrokken van het ware evangelie. En wel door zelfzuchtige voorgangersdie het Woord van God onjuist hanteerden. De Korintische gelovigen accepteerden valse leringen van valse leraren – en begonnen te verliezen wat Paulus hen al had geleerd. In zijn tweede brief aan de Korintiërs waarschuwde Paulus hen voor hun geestelijke dwaasheid. “Maar ik vrees, opdat niet, gelijk de slang Eva verleidde door zijn listigheid (subtiele, waarachtig klinkende leugens), ook uw verstand verdorven wordt van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Want als iemand een andere Jezus komt prediken, die wij niet gepredikt hebben, of

Als u een andere geest ontvangt, die u [oorspronkelijk] niet ontvangen hebt, of

Een ander evangelie, dat u [oorspronkelijk] niet aanvaard hebt, dan

Verdraagt u dat als iets goeds“. (II Kor. 11:3-4).

 De apostel Petrus waarschuwde voor valse voorgangers en predikanten. Zij die van binnenuit de kerken   zouden werken ketterse leringen in de kerk brengen. “Maar er waren ook valse profeten onder het volk [in de oudtestamentische tijd]. Zoals er ook valse leraren onder u [in uw gemeenten] zullen zijn. Zij die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook persoonlijk de Heer verloochenend die hen gekocht heeft, en een snel verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun destructieve wegen als gezaghebbend volgen; en door hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden” (II Petr. 2:1-2).

 • Zou dit in uw kerk kunnen gebeuren?

Wees er niet te zeker van dat het niet zo is! Vergeet niet dat Satan zijn voorgangers heeft die allemaal “goed klinkende” dingen zeggen (II Kor. 11:15).

De apostel Petrus waarschuwde voor valse voorgangers!

Wat van veel preekstoelen komt, klinkt overtuigend en lijkt te worden ondersteund door de Schrift.

 • Maar is dat echt zo?
 • Wat is de geestelijke toestand van uw kerk?
 • Hoe gaat uw voorganger om met het Woord van God?
 • Wat zijn de doctrinaire leerstellingen van uw kerk?
 • Wordt u onderwezen in leerstellingen die waar klinken, maar in strijd zijn met de Bijbel?

Zou u verblind en misleid kunnen worden om de waarheid van God te ontkennen?

Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit Werken!

Judas’ krachtige waarschuwing

 Judas, de broer van Jezus, schreef zijn dringende epistel aan gelovigen’. Zij liepen gevaar verstrikt te raken in misleiding – van binnenuit de kerk.
Hij schreef: “Want sommige mensen zijn heimelijk binnengeslopen, over wie lang geleden geschreven is, en veroordelen hen tot dit oordeel. Het zijn goddeloze mensen. Die de genade van onze God verdraaien, haar in losbandigheid veranderen. En persoonlijk de enige Here God en onze Here Jezus Christus verloochenen” (Judas 4).

 De populaire Protestantse leer IS dat Jezus op de een of andere manier de Wet heeft afgeschaft. Of deze in onze plaats heeft gehoudenis de kern van het kosteloze Christendom” – genade omgezet in licentie. De Schrift is duidelijk dat Eeuwig Leven alleen door genade is, dat werken geen rechtvaardiging bij God kunnen verdienen. Maar genade neemt op geen enkele manier de eis weg dat de gelovige een leven leidt van gehoorzaamheid aan God. Aan Zijn wetten en geboden. Wereld-vriendelijk “Christendom” ontkent Jezus van Zijn positie als Heer en Meester van ons leven. Het berooft het Woord van God van zijn levens veranderende kracht.

 De woorden van Paulus en Judas zijn bewaard gebleven als waarschuwingen!

 De woorden van Paulus en Judas zijn bewaard gebleven als waarschuwingen voor ons vandaag. Paulus verklaarde dat er in de laatste dagen mensen zouden zijn – predikanten, leraren en predikers – die zich godvruchtig zouden voordoen. Maar die de kracht van God zouden verloochenen door hun verzuim om gehoorzaamheid aan al Gods geboden te onderwijzen. En door hun verzuim om de nadruk te leggen op goede werken, de Tien Geboden. (II Tim. 3:1, 5).

Voor sommigen schuilt er “meer geestelijk gevaar in het in de kerk blijven dan er uit gaan” .

Inderdaad, als “onze” kerk ons in de steek heeft gelaten, en…

Als de kerk verblind is en…

Niet eerlijk de Bijbel en de ware liefde van God onderwijst.

DAN….. moeten wij God elders zoeken.
Christenen moeten terugkeren naar de waarheid zoals vervat in de Schriften – en dan de waarheid werkelijk in praktijk brengen.

Wordt vervolgd met: Houdt nu vast aan Gods waarheid!

Gods Plan voor de mensheid – dus voor U!

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]