Houdt nu vast aan Gods waarheid!

Houdt nu vast aan Gods waarheid!

Houdt vast aan de waarheid en de liefde van God. [HWZID_ Hoofdstuk 7]

 Toen koning David geconfronteerd werd met kwade machten,
vroeg hij: “Als de fundamenten verwoest zijn, wat kan de rechtvaardige dan doen? (Psa. 11:3.)

Deze vraag stellen veel kerkgangers zich vandaag de dag. Het is duidelijk dat de fundamenten van het heersende christendom snel worden ondermijnd.

Wat moeten ware christenen in deze omstandigheden doen?

Hoe kunnen we trouw blijven aan God?

 We moeten de hele wapenrusting van God aantrekken! “Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag en, alles uitgewerkt hebbende, stand kunt houden. Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid en het borstschild der gerechtigheid dragend” (Ef. 6:13-14).

 Wij moeten staan voor de waarheid van God op het fundament van Christus!

De ware, geestelijke kerk van God moet staan als de pilaar en de grond van Gods waarheid te midden van een slecht en goddeloos geslacht!

De apostel Paulus schreef aan Timoteüs: “Deze dingen schrijf ik u, hopende spoedig tot u te komen; maar indien ik zou vertragen, hebt gij deze dingen op schrift, opdat gij moogt weten, hoe men verplicht is zich te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en het fundament der waarheid” (I Tim. 3:14-15).

 De apostel Johannes toont ons hoe we alle misleiders kunnen bestrijden met Gods waarheid en liefde. Zijn hele tweede brief is gewijd aan het contrasteren van de waarheid en de liefde van God met de “vele misleiders” en hun valse leerstellingen.

Houdt nu vast aan Gods waarheid!

Houdt nu vast aan Gods waarheid!
Houdt nu vast aan Gods waarheid!

Hier is de hele tweede brief van Johannes; waarheid en liefde zijn vetgedrukt om ze af te zetten tegen bedriegers en antichristen.

 “De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet ik alleen, maar ook allen die de waarheid hebben gekend, omwille van de waarheid die in ons woont en die eeuwig bij ons zal zijn.

Genade, barmhartigheid en vrede zullen met ons zijn van God de Vader, en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Ik heb mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen hen heb gevonden die in waarheid wandelen, precies zoals wij het gebod van de Vader hebben ontvangen.

En nu smeek ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar datgene wat wij vanaf het begin in acht hebben genomen, namelijk dat wij elkander liefhebben.

En dit is de liefde van God, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals gij het vanaf het begin gehoord hebt, opdat gij daarin moet wandelen.

Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit is de geest van de bedrieger en de antichrist.

“Waakt voor uzelf, opdat wij hetgeen wij volbracht hebben, niet verliezen, maar een volle beloning ontvangen.

Wie overtreedt en niet volhardt in de leer van Christus, heeft God niet. Maar wie in de leer van Christus blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Indien iemand tot u komt en deze leer niet meedeelt, ontvangt hem dan niet in uw huis, en zegt niet tot hem: ‘Welkom!’

Want een ieder, die hem welkom zegt, heeft deel aan zijn boze werken.

Houdt nu vast aan Gods waarheid!

 “Ik heb veel dingen te schrijven, maar ik wil deze dingen niet met papier en inkt aan u overbrengen; maar ik hoop tot u te komen en van aangezicht tot aangezicht te spreken, opdat onze vreugde volkomen moge zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Amen.”

 De vermaningen van Johannes maken duidelijk dat er al valse leraren en predikanten actief waren binnen de kerk toen Johannes nog leefde.

Johannes verbiedt christenen duidelijk om zulke valse leraren te ontvangen – ook degenen die binnen een kerk opstaan. Als wij zulke valse predikers verwelkomen, zijn wij met hen deelgenoten in hun bedrog.

Als volgelingen van Jezus moeten we vasthouden aan de zuivere leerstellingen van waarheid en liefde. Nogmaals, zoals vers zes zegt: “Dit is de liefde Gods, dat wij naar zijn geboden wandelen.”

Wil je staan voor God en zijn waarheid?

 Alle apostelen stonden voor de waarheid, en op Johannes na stierven ze allemaal door het martelaarschap.

Door de eeuwen heen hebben vele vrome christenen een marteldood doorstaan omdat zij God echt liefhadden. Zij hebben nooit concessies gedaan aan de waarheid uit gemakzucht of om aan vervolging te ontkomen.

Als wij ware christenen zijn, zullen wij onze Heer en Meester, Jezus Christus, navolgen, die weigerde een compromis met Satan te sluiten en toe te geven aan zijn boze wegen. Jezus liet Zich kruisigen omdat Hij God de Vader en Zijn gerechtigheid liefhad.

 Stefanus, de eerste echte christelijke martelaar, weigerde tijdens zijn proces voor het Joodse Sanhedrin compromissen te sluiten. Na het horen van zijn moedige getuigenis, stopten de boze religieuze leiders hun oren toe en knarsten hun tanden op hem en schreeuwden hem uit in een razernij van haat. Toen sleepten zij hem de stad uit, waar zij hem lieten stenigen tot de dood.

Wat was zijn misdaad in hun ogen?

Hij weigerde het evangelie van Christus en de waarheid van God te compromitteren door zich aan hun gezag te onderwerpen en hun leerstellingen te volgen! Hij gaf er de voorkeur aan in Jezus te sterven in plaats van een compromis te sluiten en hun religieuze leugens en politieke goedkeuring te aanvaarden.

Te veel christenen beginnen met een grote ijver voor de waarheid van God en zoeken naar Hem voor kracht om Zijn wil te doen. Maar na een tijd worden zij laks en beginnen zij compromissen te sluiten. Wanneer de dingen goed gaan, vergeten zij God en gaan hun eigen gang. Zij stellen hun vertrouwen in mensen, in plaats van in God. Zij beginnen valse leringen en heidense praktijken te aanvaarden, in plaats van vast te houden aan de waarheid.

 Deze bereidheid tot compromissen door predikanten en kerkgangers is de reden dat het hedendaagse christendom in zo’n wanorde verkeert. Zowel predikanten als leken vertrouwen niet op Christus. Als gevolg daarvan zijn te veel mensen bang om voor de waarheid van God op te komen!

Maar God ziet onze daden en kent onze harten – en verwacht dat wij voor de waarheid opkomen. Als we dat doen, zal God met ons zijn. Hij zal ons nooit verlaten of in de steek laten, zolang we oprecht Zijn wil zoeken.

De psalmist vroeg,

“Wie zal voor mij opstaan tegen de boosdoeners?

Wie zal voor mij opstaan tegen de werkers der ongerechtigheid?” (Psa. 94:16).

Houdt nu vast aan Gods waarheid!

 Wil je voor God opkomen?

Zal je de moed hebben om alleen te staan, indien nodig?

Of zult gij God de rug toekeren en op de mensen vertrouwen, op hun valse leringen, kletspraatjes en “gladde woorden”?

 Vanaf de tijd van de vroege Nieuw-Testamentische kerk hebben christenen met deze vraag te maken gehad. Door de eeuwen heen zijn ontelbare duizenden ware christenen de marteldood gestorven omdat zij weigerden compromissen te sluiten met de waarheid van God.

Zij weigerden God de Vader en Jezus Christus te verloochenen. Denkt u, in het licht van hun trouw, dat God verplicht is u eeuwig leven te geven als u uw roeping, Zijn waarheid en het offer van Christus in gevaar brengt (of verwaarloost)?

Bedrieg jezelf niet! Het christendom – of beter gezegd, de kerkelijkheid” – bevindt zich in een neerwaartse spiraal, op weg naar de ondergang.

Je ogen voor het probleem verbergen zal het niet doen verdwijnen. Als je passief toekijkt, als je tevreden bent met kletspraatjes en een kosteloos, wereld-vriendelijk “Christendom” – dan heb je je besluit al genomen. U sluit een compromis met de waarheid van God.

 Christenen die compromissen sluiten met de waarheid zullen uiteindelijk worden overwonnen door valse leerstellingen. Zij zullen vervallen tot volledig ongeloof.

Als u uzelf niet uit geestelijke apathie wekt, zult u misschien Jezus Christus onder ogen moeten komen en Hem horen zeggen: “Ik ken u niet” (zie Matt. 25:1-12).

 Inderdaad, u mag de waarheid en de liefde van God niet op het spel zetten. Het Woord van God gebiedt ware christenen duidelijk zich terug te trekken uit de gemeenschapmet hen die hun geloof zouden bederven en hun geloof zouden uithollen. En uit elke kerk die onderwijst in strijd met de ware leerstellingen van Jezus Christus.

Kiest u ervoor trouw te zijn aan de waarheid van God?

 Wat ga je doen?

Kiest u ervoor trouw te zijn aan de waarheid van God?

En God de Vader en Jezus Christus meer lief te hebben dan wie of wat dan ook – zelfs als u er alleen voor moet staan?

Wordt vervolgd met: Leeft  U  NU Volgens De Waarheid?

Jezus’ Lichaam – Het Brood Voor Eeuwig Leven

Gods Plan voor de mensheid – dus voor U!

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]