Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, door een engel!

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was.
En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.

Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.

Terwijl Zacharias het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was,
gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen.
Om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen.

Heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.

Toen verscheen aan hem een engel van de Heere!

Toen verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.

En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem.

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias.
Want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden,
want hij zal groot zijn voor de Heere.

Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden.
Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.

En hij zal voor de Heere uit gaan in de geest en de kracht van Elia.
Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen.
Hij zal voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Dan zei Zacharias tegen de engel: Hoe zal ik dat weten?
Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen.

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta.
Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen.

En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn.
Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef.

Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken.
Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom.

Toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren gebeurde het dat hij naar zijn huis ging;

Na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden.

Elisabet zei: Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft.
De Heere heeft mijn smaad onder de mensen weg genomen.

Zie ook: De geboorte van Jezus als kind van God de Vader en de maagd Maria.

Gods Feestdagen: Beknopt Overzicht

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]