Aankondiging van de geboorte van Jezus

Aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel!

In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea,
waarvan de naam Nazareth was.

Naar een maagd die ondertrouwd was met een man,
van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

Aankondiging van de geboorte van Jezus – U zult Hem de Naam Jezus geven

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Aankondiging van de geboorte van Jezus

Hij zal Groot zijn. Hij wordt de Zoon van de Allerhoogste genoemd,
en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?

En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Het Heilige Dat uit u geboren zal worden, zal daarom Gods Zoon genoemd worden.

En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Aankondiging van de geboorte van Jezus – Maria bij Elizabet

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.

Toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en de Heilige Geest vervulde Elizabet.

Zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik.

En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?

Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik.

En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is. Want dat wordt volbract door Hem.

Aankondiging van de geboorte van Jezus – De lofzang van Maria

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,

omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,

want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.

Toen heeft Hij hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteen gedreven.

Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.

Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.

Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,

zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

Zie ook: De geboorte van Jezus als kind van God de Vader en de maagd Maria.

Gods Feestdagen: Beknopt Overzicht

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]