Twee Naties Amerika En Engeland Veranderde De Wereld!

Twee naties Amerika en Engeland veranderde de wereld!

Met één man  –  Abrahambegint God opnieuw .

Amerika en Engeland hun bijbelse oorsprong en profetische Bestemming.

God begon de menselijke familie door Adam en Eva. Met hen had God de bedoeling dat hun nakomelingen – een nauwe relatie met Hem zouden hebben.

Maar Adam’s zonde (Rom. 5:12) diskwalificeerde hem om de mensheid in die relatie te leiden.

Adam zette door zonde en rebellie de hele menselijke familie op tegen Gods manier van leven.

Alleen het werk van de geestelijke ’tweede Adam’– Jezus de Messias – zou die relatie van de mensheid met God herstellen

Toch vonden rechtschapen mannen zoals Abel, Henoch, Noach en Shem gunst bij God.

Twee naties Amerika en Engeland veranderde de wereld!

God koos één man om zijn heilsplan uit te voeren

Maar in Zijn grootse ontwerp voor de mensheid zou God één man kiezen om zijn heilsplan te initiëren – Abraham.

In Genesis 12 lezen we:

“En de HEERE zei tegen Abram: ‘Ga uit uw land. Uit het huis van uw vader naar een land dat Ik u zal laten zien.

Ik zal van u een grote natie maken. Dan zal IK u zegenen en uw naam groot maken. Met als resutaat, u zult een zegen zijn voor alle volken.

En ik zal degenen zegenen die u zegenen en degene vervloeken die u vervloekt. En in u zullen dan alle families van de aarde gezegend worden.”

Toen vertrok Abram, zoals de HEERE tot hem gesproken had…” (Gen. 12:1-4).

De patriarch Abraham gehoorzaamde God zonder twijfel of aarzeling. Met Abraham zou God zijn eigen, bijzondere natie beginnen, een volk dat Hij zijn eigen volk zou kunnen noemen.

Van hen zegt God: “Dit volk dat Ik voor mezelf heb gevormd, ” ….zal een “modelnatie” voor de hele wereld zijn. (Jesaja 43:21).

Daarmee hint deze passage op de toekomstige rol die Israël nog zal spelen in de komende tijd. Als zij behulpzaam zullen zijn in het brengen van verlossing aan de hele mensheid.)

Twee naties Amerika en Engeland veranderde de wereld!

Zelfs in het vroege stadium van Zijn verbond met Abraham was het duidelijk dat Gods belofte tweeledig was:

1) ‘Ik zal van u een grote natie maken’. Anders gezegd een duidelijke indicatie van materiële en nationale zegeningen.

[Genesis 18:18 zegt ‘een grote en machtige natie’]; en

2) “In u zullen alle families van de aarde gezegend worden”. Dat betekent een versluierde verwijzing naar de uiteindelijke komst van de Messias als Abrahams ‘zaad‘ (Gal. 3:16).

Abraham zou niet alleen de vader van een grote natie worden. Uiteindelijk zou hij ook ook de geestelijke ‘vader worden van allen die de Evangelieboodschap geloven’ – inclusief de heidenen.

(Rom. 4:11-12; Gal. 3:29).

God werkte een rol uit voor Abraham die uiteindelijk redding zou brengen aan de hele wereld.

Zo koppelt Paulus in Galaten 3:8 het ‘beloofde zaad‘ aan de Evangelieboodschap van het koninkrijkstijdperk.

In feite is de hele komst van Christus – zowel voor zijn eerste als voor zijn tweede komst – gebaseerd op deze verbondsbeloften.

Twee naties Amerika en Engeland veranderde de wereld!

De Beloften aan Abraham zijn nog niet helemaal vervuld.

Ja, Abraham werd een “grote natie” via de oude natie Israël [onder het bewind van Salomon]. En ja, door Christus zullen “alle families van de aarde” uiteindelijk geestelijk gezegend worden.

Maar geleerden en theologen erkennen niet de diepte en rijkdom van de beloften van materiële zegeningen die God aan Abraham en zijn nakomelingen heeft gedaan.

Het is op dit belangrijke punt dat theologen zich vergissen. Daardoor zijn ze verblind omtrent de waarheid over de identiteit van het hedendaagse Israël.

Zoals wij kunnen zien, zijn de materiële en nationale beloften van God aan Abraham, Isaak, en Jacob zo veel meer dan de meeste hebben gedacht.

Naarmate de tijd verstreek, bevestigde God Zijn beloften aan Abraham en zijn zonen. Telkens uitbreidend en uitwerkend van de beloften. Daarbij voegde God meer details toe over de omvang van de fysieke zegeningen.

Het is in deze gedetailleerde beschrijvingen van geografische omvang en reikwijdte, wereldwijde bekendheid en invloed, en nationale rijkdom dat we de sleutels tot de hedendaagse identiteit van Israël vinden.  

Moderne locaties van de twaalf stammen van Israël

Efraïm              Groot-Brittannië, als ook met inbegrip van enkele voormalige  kolonieën

Manasse          Verenigde Staten van Amerika

Juda                Joden, in Israël en over de hele wereld

Ruben             Frankrijk (meestal noordelijke gebieden)

Dan                 Ierland, Denemarken, Scandinavische gebieden

Simeon           Ook verspreid onder de Joden, Britse eilanden

Levi                Verspreid, meestal onder de Joden

Issachar           Finland, daarnaast alle Scandinavische gebieden

Zebulon          Nederland [https://eindtijdevangelie.org/zebulon/]

Gad                 Zwitserland (Franstalige gebieden)

Aser                Belgium (meestal noordelijke gebieden)

Naftali            Noorwegen, Zweden

Benjamin        Noorwegen, IJsland, ook de Britse eilanden

(Genesis 49)  

Oude Profetieën: Verouderd-of Vooraf Waarschuwingen?

 Bijbelse profetie dient om Gods volk te informeren over Zijn plannen (Amos 3:7) Maar ook om achteraf te bewijzen dat God werkelijk “het einde vanaf het begin” heeft verklaard (Jesaja. 46:9-10).

In het algemeen kunnen we Bijbelse profetie verdelen in drie groepen:

 • 1) profetieën die zijn geschreven om te gebeuren en hebben geen verdere toepassing

2) profetieën die strikt van toepassing zijn op de laatste dagen en daarna; En

3) profetieën die zijn vervuld- maar slechts op een beperkte manier. Deze wachten dus op een meer complete, laatste-dagen vervulling.

De profetieën van deze derde groep – die overweldigend betrekking hebben op Israël en de Joden – zijn dubbel van aard:

hoewel ze in het verleden aanvankelijk vervuld zijn, dient hun vorige vervulling als een type of model van een toekomstige toepassing.

Deze toekomstige vervulling is meestal gekoppeld aan de laatste dagen en vindt meestal plaats op een veel grotere schaal.

Oude profetieën voor de nabije toekomst!

 Een goed voorbeeld hiervan is Jezus’ Olijfberg profetie van Matteüs 24. [ook te vinden in Marcus 13 en Lucas 21].

Jezus’ beschreef nauwkeurig de gebeurtenissen die leidden tot de vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus:

 • Er waren valse messiassen,
 • ook oorlogen en geruchten over oorlog, en
 • Christenen werden vervolgd;
 • het Evangelie was gepredikt aan enkele landen van de toen bekende wereld; en,
 • de Romeinse belegering van Jeruzalem leek zeker in het begin op de lang verwachte “tijd van de Grote Verdrukking.”
 • Er is geen twijfel mogelijk dat de vroege kerk ook dacht dat ze in de “laatste dagen” waren.

Grote gevolgen voor de Twee naties Amerika en Engeland en de andere 10 stammen van Israël

Maar veel van de dingen die Jezus noemde, deden zich op dat moment niet voor:

 • Het Evangelie was ook in werkelijkheid niet aan elke natie gepredikt;
 • de door Daniël voorspelde “gruwel van verwoesting” werd niet in de tempel opgezet;
 • de zogenaamde “Grote Verdrukking” was in feite nog niet begonnen; en
 • natuurlijk, Jesus was niet terug gekomen.

 

Jezus’ profetie was ongetwijfeld bedoeld om Zijn volgelingen voor te bereiden op gebeurtenissen in hun generatie.

Gebeurtenissen die ook leken aan te geven dat ze in de laatste dagen leefden en dat ook Jezus’ terugkeer op handen was.

Het is dus duidelijk dat de Olijfberg-profetie – geschreven voor de laatste dagen – nog moet worden vervuld.

Dus de beperkte, aanvankelijke vervulling van de profetie in 70 na Christus dient als een soort van wat er nog moet gebeuren aan het “einde van de tijd”, in de aanloop naar Jezus’ terugkeer.

Inderdaad, de profetie zal nog plaatsvinden op een grotere schaal:

 • Een grote valse messias zal verschijnen, samen met de “Gruwel van Verwoesting“. [zie II Thessalonicenzen 2; Openbaring 13]. 
 • De verwachte “Grote Verdrukking” zal plaatsvinden. [Jeremia 30:7; Daniël 12)].
 • Jeruzalem zal worden omringd door vijandelijke naties. [Zacharia 12:3, 9; Lucas 21:20].
 • Het ware Evangelie zal uiteindelijk aan de hele wereld worden verkondigd. [Mattheüs 24:14].
 • en natuurlijk zal Jezus dan terugkeren.

De gebeurtenissen van 70 na Christus volgde het patroon van de Olijfberg-profetie,

Maar ze functioneerden vooral ook als een voorloper van wat er nog moet gebeuren in de laatste dagen.

Literatuur in de Engelse taal: America & Britain, Two Nations that Changed the World.

Zebulon          Nederland [https://eindtijdevangelie.org/zebulon/]

Wordt vervolgd met: Het tweeledige verbond van God met Abraham

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]