Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Alles wat A.I. is, is volgens de koers van deze wereld!

Vandaag gaan wij kijken naar A.I. (kunstmatige intelligentie).

Wat is het en wat doet het?

Wij zullen zien hoe de wereld er vandaag uitziet, en waarom er zoveel problemen zijn in de wereld.

Psalm 2:1: “Waarom woeden de volken en spannen de mensen tevergeefs samen?

De koningen der aarde stellen zich op, en de machthebbers beraadslagen samen…” .
(vers 1-2).

Wij kregen een e-mail van iemand die zei dat wat “wij behandelde” over hoe zij alle kinderen willen Sodomiseren en Gomorraize , dat het desinformatie was.
Hij ging naar de V.N. webpagina en vond het niet.
Nee, zij zijn slimmer dan dat.

Zij namen 60 juristen en zij lieten hen een comité vormen zodat zij aan de V.N. konden rapporteren wat zij wilden.
Een van de dingen was dat er geen wetten mogen zijn tegen seksuele praktijken – punt! – tenzij het met geweld gebeurt.
Zo handig werken zij dat uit!

Maar het is “…tegen de HERE en tegen Zijn Christus, zeggende:
 ‘Laat ons hun banden verbreken…’”

Met andere woorden:

Wij hebben God niet nodig; wij zijn God!
Wij beslissen wat goed en fout is,
En wat goed en kwaad is.
Wij zijn slim en wij hebben kunstmatige intelligentie.
Die kan denken en een bewustzijn heeft.
Dus wij stellen al ons vertrouwen in kunstmatige intelligentie.

Echt waar?            Hoe gaat dat werken?

“”…’Laat ons hun banden verbreken en hun koorden van ons afwerpen.
Hij die in de hemel zit lacht, de HEER spot met hen” (vers 3-4).

Wat gaat Hij doen?
Hun dag komt eraan!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

                               De Data Explosie

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Totaal onverwacht! Wij vragen ons af of ‘valse inlichtingen’ hen gaat vertellen wat dat is?

Wij veranderen:

 Kunstmatige-  in valse intelligentie,

Omdat het bestaat uit:

 • geen ziel
 • en geen geest
 • geen liefde
 • en geen begrip, behalve wat mensen erin stoppen

Vers 5: “Dan zal Hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn woede verschrikt Hij hen.”

Lees het boek Openbaring en wat er aan het einde gaat gebeuren.

 • Hoe gaat A.I. hen redden?
 • Kan A.I. altijd gelijk hebben? Nee!

Dit is wat er gaat gebeuren, dit vertelt het hele verhaal:

Vers 6: “Ja, Ik heb Mijn Koning op Sion gezet, Mijn Heilige Berg. – het Koninkrijk van God vestigen!

Laten wij eens kijken hoe zij tot dit punt zijn gekomen!
Er komt een punt dat de menselijke intelligentie – met Satans inspiratie – zo verwaand wordt dat zij denken dat zij God kunnen vervangen!

Een van de doelen van de valse intelligentie is onsterfelijkheid!
Wij zullen mensen in leven houden met onze technologie.
Wie gaat er kiezen wie die technologie heeft en wie niet.

 • Het is zoals Bob Lewis zei in zijn boodschap: “Knippen en plakken christendom”

Wij kwamen uit stof en wij gaan terug naar stof.

Want dat is wat God zei!

1 Korintiërs 1:17: “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen – niet met de wijsheid van woorden…”.
[De wijsheid van deze wereld!]

Wat zit er in al die machines die zij samenvoegen tot A.I. – nep intelligentie?

Alle leringen zijn van mensen!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Zij zetten er misschien wat dingen in van de Bijbel.

Maar wat zij erin zetten:

 • Zal het uitkomen zoals God het zegt?
 • Zal “A.I.” zeggen: “Ik heb hier het woord van God.
  En ik ga U vertellen dat God zegt dat U zich allemaal moeten bekeren van uw zonden”?

NEE!

“…niet met de wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet nietig wordt.
Want voor hen die verloren gaan, is de prediking van het kruis dwaasheid…” (vers 17-18).

 Is dat niet wat zij tegenwoordig doen?

Vers 19: “Want er staat geschreven: ‘Ik zal de wijsheid der wijzen vernietigen, en ik zal het verstand van de verstandigen tenietdoen’.

 • Waar is de wijze?
 • En waar is de Schriftgeleerde?
 • Waar is de schrijver van deze tijd?

Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt?” (vers 19-20).

Ja, dat heeft Hij gedaan en ja, dat is zo!

Laten wij A.I. (nep intelligentie) nemen tegen een hond.

Ik keek naar “Things Unexplained” [“Onverklaarbare dingen”] en deze vrouw had een ziekte en de dokters konden er niet achter komen wat het was.

Zij deden allerlei testen en alles, maar zij wisten niet wat het was.

De dokters gaven haar pillen mee te nemen en naar huis te gaan en een lief meisje te zijn.
Zij ging naar huis en kreeg een hond.

De hond bleef naar haar rechterzijde komen en te snuffelen en te snuffelen.
Zij wist het niet, maar de hond – met zijn neus en reukvermogen – kwam van Wie?

 Wie heeft dat gegeven?

God!

Toen werd zij opnieuw onderzocht en ontdekten de doctoren dat zij eierstokkanker had!

Dankzij de hond!

Over het dom maken van de wijsheid van de wijzen gesproken!
Hoe kunnen de artsen dat verklaren!
De ‘domme’ hond was slimmer dan zij!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Vers 20:

 • “Waar is de wijze?
 • En waar is de schrijver?
 • Waar is de verdelger van deze tijd?

Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt?

Want aangezien de wereld door haar eigen wijsheid God niet heeft gekend…” .
 (vers 20-21) – en alles door valse intelligentie God verwerpt!

Wie denkt U dat zich met dat proces bemoeit?          Satan!

Wij hebben live streaming, en dat is moderne technologie.
Wij gebruiken dit op de juiste manier.
Velen van U hebben de Bijbel op uw smartphone; dat is een goed gebruik ervan!

Zonder de kennis van de Waarheid van God kunt U geen van die dingen goed gebruiken.

Daarom hebben wij het Woord van God nodig!

“…het heeft God behaagd hen die geloven te redden door de dwaasheid van de prediking” (vers. 21).

Zo ziet de wereld het!

Laten wij eens kijken naar de activiteit die voortdurend gaande is.

Om U een voorbeeld te geven van de hoeveelheid kennis die zij in A.I. (V.I.) kunnen stoppen om het te laten werken om bepaalde ziekten te diagnosticeren via röntgenfoto’s of digitale sequentiebepaling van het lichaam of het nemen van foto’s van het lichaam.

Om de juiste hoeveelheid informatie te krijgen om longkanker op te sporen, moesten zij meer dan 200.000 beelden van verschillende artsen verzamelen op deze ene plaats waar zij zoveel digitale informatie kunnen opslaan om een machine te maken die longkanker kan opsporen. Vergelijk dat met de snuffelhond!

Dit is hoe Satan werkt en dit is wat er gebeurt.

Efeziërs 2:1: “U was dood in schuld en zonden.”

Dat is waar, ook al leeft U en loopt U rond, als U de Geest van God niet heeft bent U sowieso zo goed als dood.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Want U heeft de wet van zonde en dood in U, en U  heeft niets dat U ervan weerhoudt om terug te keren tot stof!

Vers 2: “Waarin u in vroeger tijden wandelde volgens de loop van deze wereld…”

 Alles wat valse intelligentie is, is volgens de loop van deze wereld!

 • Wat is de koers van deze wereld?
 • Waar kwam die vandaan?
  Van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad!
 • Waarvan heeft Satan Adam en Eva overtuigd?
  Als U van deze boom eet zult U wijs worden; het zal U wijs maken!

Alle mensen willen wijs zijn!

God heeft ons gemaakt om dat te verlangen, zodat wij van Hem kunnen leren.

Satan komt langs en zegt: “U kunt het op mijn manier doen; dat is veel eenvoudiger!

Maar hij vertelt U niet wat het einde zal zijn, want hij is een leugenaar vanaf het begin!

“…volgens de vorst van de macht van de lucht...” – (v 2). Satan, de duivel!

Waar gaan al die dingen heen?

Deze levens-stroom gaat door alle dingen die bedacht zijn!

Het is net als kabel- of elektronische transmissie door de lucht.

“…de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid” (v 2).

Denken de kinderen van ongehoorzaamheid dat zij verkeerd bezig zijn?

 Nee!

Zij denken dat zij het goed doen!
‘Wij doen dit allemaal voor het welzijn van de mensheid.’
 Maar er zijn mensen zoals Elon Musk die zeggen dat wij voorzichtig moeten zijn met nep intelligentie.

Omdat het een fout kan maken en de wereld kan vernietigen!

“…de vorst van de macht der lucht, de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid” (v 2).

Daar staat het!

Zijn al deze dingen tegen God?           Ja!

Maar zij weten het niet, want dat komt pas later.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Gods intelligentie

Laten wij eens kijken wat er gebeurt met de wijsheid die mensen hebben zonder God.

Het gaat over het Mysterie Babylon de Grote.

Jesaja 47:1: “Kom naar beneden en ga in het stof zitten, o maagdelijke dochter van Babylon; ga op de grond zitten.
Er is geen troon voor u, o dochter van de Chaldeeën, want u zult niet meer teder en teer worden genoemd.

Neem de molenstenen en maal meel. Trek uw sluier terug, trek uw rok op, ontbloot uw been, ga over de rivieren.

Uw naaktheid zal onbedekt zijn, ja, uw schande zal gezien worden; Ik zal wraak nemen en u niet als een man ontmoeten.

Wat onze Verlosser betreft, de HEERE der heerscharen is zijn naam, de Heilige van Israël”.
 (vers 1-4).

Merk op waarom dit allemaal komt. Denk erover na!
Het gaat duidelijk terug!

Vers 5: “Zit stil en ga de duisternis in, o dochter van de Chaldeeën, want gij zult niet meer de dame van de koninkrijken genoemd worden.”

Wat staat er in Openb. 17?

De grote stad heerst over koningen!

Vers 6: “Ik was toornig op Mijn volk; Ik heb Mijn erfdeel verontreinigd en hen in uw hand gegeven. U hebt hun geen genade bewezen; u hebt uw juk zeer zwaar op de ouderen gelegd.

En gij hebt gezegd: “Ik zal eeuwig een dame zijn”; daarom hebt gij deze dingen niet ter harte genomen, noch hebt gij aan het laatste einde gedacht.

Nu dan, hoor dit, o minnaar van genoegens, die veilig zit; die in haar hart zegt:

‘Ik ben, en niemand anders naast mij; ik zal niet als weduwe zitten, noch zal ik het verlies van kinderen kennen’” (vers. 6-8).

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Vers 9: “Maar deze twee dingen zullen op één dag in een ogenblik tot u komen, het verlies van kinderen en het weduwschap.

Zij zullen in hun volheid over u komen door de veelheid van uw toverijen…

[allemaal verbonden met Satan de duivel].

…en voor de grote overvloed van uw betoveringen, want u hebt vertrouwd op uw slechtheid; u hebt gezegd: “Niemand ziet mij.

Uw wijsheid en uw kennis hebben u bedorven; en u hebt in uw hart gezegd: ‘Ik ben, en er is niemand anders’” (vers. 9-10).

 Perverse kennis!

Sommige van de meest intellectuele woorden in de wereld zijn afkomstig van de grote filosofen van de wereld.

Maar die zijn niets vergeleken bij de eenvoudige woorden van God.

Heb Mij lief met:

 • heel uw hart,
 • en met heel uw verstand,
 • met heel uw ziel
 • en met heel uw wezen!

Valse intelligentie kan nooit de waarheid van God vervangen!

Laten wij eens kijken naar wat wijsheid is.

Het hele boek Spreuken gaat over wijsheid.
Maar dat is wijsheid op de juiste manier verkregen.
U kunt ook de wijsheid nemen en het perverteren.

Wat is de grootste perversie van het Woord van God?

De verandering van de geboden van God.
En iedereen gelooft het!

 • Het woord van God is wijsheid.
 • Gods wijsheid is wat wij willen!

Spreuken 3:13: “Gezegend is de man die wijsheid vindt…

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

 • Wij kunnen daar de wijsheid van God aan toevoegen!
 • Niet de wijsheid van de wereld,
 • En niet de wijsheid van de wijzen,
 • niet de filosofen – en dat zijn zeer intelligente mensen.

Wij moeten de wijsheid van God krijgen!

 Gezegend is de man die wijsheid vindt...”

En dat staat hier in de Bijbel!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

U heeft de grootste intelligentie van alles wat mogelijk is: De Heilige Bijbel!

 Die is groter dan alle wijsheid van mensen en filosofieën in de wereld!

Maar, zoals wij weten, geeft God het geheim om het te begrijpen alleen aan hen die Hem gehoorzamen en liefhebben.

“…en de man die verstand krijgt, want de koopwaar ervan is beter dan de winst van zilver, en de opbrengst ervan meer dan de winst van fijn goud” (vers 13-14).

Jonathan Cahn sprak over goud.
En waarom goud in het Heilige der Heiligen werd aangebracht.
Omdat het onomkoopbaar is en eeuwig meegaat.
Maar dat was in de fysieke tabernakel en het Heilige der Heiligen.

Toen sprak hij over de straten van Nieuw Jeruzalem.
En dat de straten zijn bekleed met goud.
Kijk waar goud zal zijn in het Koninkrijk.
Niet van hoge waarde, maar waar U op loopt.

Zegt dat niet hoeveel groter de wijsheid van God is.
Groter dan de wijsheid van deze wereld.

Vers 15: “Zij is kostbaarder dan robijnen; en al wat u kunt verlangen is niet met haar te vergelijken. Lengte van dagen…” (vers 15-16).

 • Hoe zit het met het eeuwige leven?
 • Hoe is dat voor lengte van dagen?

Vers 16: “De lengte der dagen is in haar rechterhand, en in haar linkerhand rijkdom en eer.
Haar wegen zijn wegen van aangenaamheid, en al haar paden zijn vrede.
Zij is een levensboom...” (vers 16-18).

 • Merk op dat de wijsheid van God de Boom des Levens is!

Wat is Satans weg?

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad!

Met deze kunstmatige, valse intelligentie die het overneemt, raad eens?

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad zal de hele wereld omhullen!

Doorgaan met A.I. is gelijk aan Valse intelligentie.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Artikel 1: Een rechter heeft net beslist dat scholen Satan Clubs moeten hebben na schooltijd.

Hebben zij de jonge generatie goed voorbereid?

Artikel 2: Bijna 1 op de 5 jonge volwassenen zegt geen hetero te zijn (wereldwijd onderzoek).

Artikel #3: Dit is wat er komt met A.I.: Menselijke geïmplanteerde microchips terug in de schijnwerpers


{https://flipboard.com/article/human-implanted-microchips-back-in-the-spotlight/f-e7f718f9a6%2Fprophecynewswatch.com}

Artikel 4: Euthanasie, toestaan op bijna elke leeftijd.

Euthanasie is geassisteerde zelfmoord door artsen.

Artikel #5: Zeg maar dag tegen smartphones; de Revolutionaire Humane A.I. Wearable is hier!
{https://www.gizchina.com/2023/04/21/say-goodbye-to-smartphones-the-revolutionary-humane-A.I.-wearable-is-here/}

U kunt de domste persoon op aarde slim laten lijken door hem A.I. te geven.

Dus, hier is het:

Mocht U het nog niet weten, Humane is een top-secret tech startup die is opgericht door ex-Apple dierenartsen Bethany Bongiorno en Imran Chaudhri.

En het team heeft zojuist de baanbrekende Humane A.I. projector getoond tijdens een TED talk.

Laten wij eens kijken hoe dat zit:

Artikel #6: Hoe werkt kunstmatige intelligentie (A.I.) en haar toepassingen
{https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/how-does-A.I.-work}

Beheers de juiste A.I. tools voor de juiste taak, en hier zijn soorten A.I.:

 • reactieve machines
 • beperkt geheugen A.I.
 • theorie van de geest

Deze A.I.-machines kunnen socialiseren.
En menselijke emoties begrijpen.
Ook zullen zij het vermogen hebben iemand cognitief te begrijpen op basis van de omgeving, zijn gelaatstrekken, enz.
Maar machines met dergelijke vaardigheden zijn nog niet ontwikkeld.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar dit type A.I..

 • zelfbewustzijn

Hoe kan A.I. zelfbewust zijn?

Kip zei dat wij de stekker eruit moesten trekken.

Dan gaat het over:

Manieren van implementatie van A.I. Machine Learning in Deep Learning

Dan laat het zien hoe zij al deze dingen met elkaar moeten verbinden met zo veel duizenden verschillende dingen die in het verleden zijn gebeurd, bij elkaar opgeteld miljoenen dingen die in het verleden zijn gebeurd, om dat soort intelligentie te hebben.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Zoals gezegd:

in het heeft:

 • geen verstand,
 • en geen geest,
 • geen ziel
 • en geen liefde!

Sommige van deze dingen kunnen goed zijn als zij goed gebruikt worden.
Zoals wij doen met “live streaming” en de verschillende dingen die wij doen.
Bijna alles wat wij doen moet via een computer of zoiets.
Dat is allemaal goed en wel.

As we do with live streaming.

Maar U neemt al die computerinformatie en bedenkt hoe U in de nucleaire geheimen van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten komt.

Denk aan wat er dan zou kunnen gebeuren.

Vergeet niet dat Jezus in Matt. 24 zei:

Dan zal er grote Verdrukking zijn en tenzij die dagen beperkt zijn, zal er geen vlees levend worden gered!

Dat betekent elk leven!

Dat zegt hoe gevaarlijk de tijden zullen zijn!

Jakobus 3:13: “Wie van u is wijs en verstandig?

Laat hem zijn werken tonen door goed gedrag in de zachtheid van de wijsheid.”

Een van de grootste dingen van de wijsheid van Christus en God is dit:

 • wij kennen God
 • wij weten ook wat Hij gaat doen
 • maar alles wat wij doen, doen wij om wat God ons gegeven heeft…
 • worden wij niet opgetild
 • wij komen niet als dictators over mensen…

God heeft ons keuzes gegeven.
En Hij wil dat wij de juiste keuzes maken.

Vers 14: “Maar als u:

 • bittere afgunst en
 • egoïstische ambitie in uw hart hebt,
 • beroem u dan niet en
 • lieg niet tegen de waarheid.

Deze wijsheid komt niet van boven, maar is aards, zinnelijk en demonisch...

 [dat is waar wij mee te maken hebben als U zich laat meeslepen; namelijk met demonen].

…want waar bittere afgunst en zelfzucht zijn, daar is tweedracht en alle kwaad” (vers 14-16).

 • Beschrijft dat niet precies wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt?
 • In Amerika, UK, EU, AU vandaag de dag?

Vers 17: “Maar de wijsheid van boven is eerst zuiver, dan vreedzaam...”

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Een van de grootste vreedzame dingen die wijsheid doet is:

 • dat het de vijandschap van het hart wegneemt
 • die wij in ons vleselijk hart tegen God hebben
 • en vrede maakt met God door Christus!

…zachtmoedig,

 • redelijk,
 • vol barmhartigheid en
 • goede vruchten,
 • onpartijdig en
 • zonder huichelarij.

Nu, de vrucht der gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten”.
 (vers 17-18).

Laten wij nog een stap verder gaan.
En kijken wat Spreuken zegt over wijsheid.

Het soort wijsheid dat wij nodig hebben.

Dit schrijft David aan Salomo.
Vergeet niet dat Salomo geliefd was bij God.
Salomo was nederig toen hij begon.

God verscheen aan hem en zei: “Wat wilt u?
Ik heb wijsheid nodig om uw volk te beoordelen, o Heer!

 • dat was uit vrije keuze
 • dat is wat Solomon koos
 • dat was correct

Kunnen mensen goede gedachten hebben, juiste gedachten die God erkent?    Ja!

Wat zei God tegen Salomo?

Omdat u niet om rijkdom en weelde vroeg, maar om wijsheid,

 Ik ga u rijkdom en weelde en wijsheid geven!

Maar kijk wat er met Salomo is gebeurd!

Spreuken 4:1: “O kinderen, luister naar het onderricht van uw vader.
En wees aandachtig om inzicht te krijgen.
Want ik geef u een goede leer; laat mijn wet niet in de steek” .(v 1-2).

Wat is het hele doel van bekering?

De gezindheid van Christus en
het houden van de geboden die in ons hart en verstand zijn geschreven.
 n
amelijk door een keuze!

Die keuze komt voort uit het lezen en bestuderen
En leven van Gods weg, als U daarvoor kiest.

Spreuken 4:3:.

“Want ik was de zoon van mijn vader, teder en de enige geliefde in de ogen van mijn moeder.
Hij leerde mij ook, en zei tegen mij…

[dit zijn citaten van David]:

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

 …’Laat uw hart mijn woorden vasthouden; bewaar mijn geboden en leef’ (vers 3-4).

Dit komt dus rechtstreeks van God!

Dit is wijsheid van God! Dit is het soort wijsheid dat wij nodig hebben.

Dus, laten wij ook de som van de hele boodschap hier op dit punt geven.

De Bijbel die U heeft, die U kent, leest en ernaar leeft:

 geeft U meer intelligentie en begrip dan alle valse intelligentie van de wereld!

U heeft iets groters dan het grootste ding dat mensen en Satan samen kunnen samenstellen.

God heeft het bewaard zodat wij het kunnen lezen!
Namelijk zwart op wit!

Maar God laat de keuze aan ons:

 • Zullen wij het willen?
 • Gaan wij ervan houden?
 • Gaan wij ernaar leven?

Vers 5: “Verkrijg wijsheid; verkrijg begrip; vergeet het niet en wend u niet af van de woorden van mijn mond.

Laat haar niet in de steek…
…en zij zal u bewaren; heb haar lief, en zij zal u bewaren.

Wijsheid is het belangrijkste;
 krijg wijsheid, en met al uw krijgen krijg verstand” (vers 5-7).

Gebaseerd op wat?
De woorden van God
!

Dat is wat het is.
Denk aan wat God ons vandaag heeft gegeven.
Wij hebben de hele Bijbel en alles wat wij nodig hebben!

Vers 8: “Verhef haar, en zij zal u bevorderen;
 zij zal u eer brengen wanneer u haar omhelst.
En zij zal een krans van genade op uw hoofd leggen;
 zij zal u een kroon van heerlijkheid schenken” (vers 8-9).

Dat is het eindresultaat bij de opstanding! Daar staat het!

Vers 10: “Hoor, o mijn zoon, en ontvang mijn woorden; en de jaren van uw leven zullen talrijk zijn. Ik heb u geleerd op de weg der wijsheid; ik heb u geleid op de rechte paden.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Wanneer u gaat, zullen uw stappen niet worden belemmerd, en wanneer u loopt, zult u niet struikelen.

Hou haar vast, laat haar niet los, want zij is uw leven.

Ga niet op het pad van de slechten, en ga niet op de weg van de slechten. Vermijd het; ga er niet in; keer er van af en ga verder!” (vers 10-15).

Dan staat er dat zij niet slapen tenzij zij iets hebben waardoor zij zondigen.
Daar gaat dit allemaal over.

 • Psalm 25 is een van de beste psalmen die er zijn.

Houd dit in gedachten.
Wij willen iedereen die ouderling of leraar is erop wijzen dat:

 • Het Woord van God er is:
 • En met Zijn Geest.
 • Om ons te onderwijzen!
 • Wij zijn altijd aan het leren!
 • Wij moeten altijd leren!
 • U leert en wij leren.

Kunnen wij ooit in ons leven zeggen,

“Nu weet ik alles!”?

Nee, dat kunnen wij niet!
Maar wilt U zich concentreren op het woord lesgeven!

Psalm 25:1: “Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op….

 [dat is wat U elke dag doet als U bidt; U richt zich tot God].

…O mijn God, ik vertrouw op U…” (vers 1-2).

Dat is ook een deel van ons gebed, als wij vertrouwen op de weg van de Heer.

Dat is wat Hij wil.
Daarom, als U de wetten en geboden en het woord van God in uw hart en in uw geest geschreven hebt, dan gaat U vertrouwen op de weg van God!

“…laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet over mij zegevieren” (vers 2).

Heeft God U niet verlost van al uw problemen tot nu toe.
Misschien heeft U nog problemen waar U uit moet komen
Maar Hij zal U verlossen op Zijn tijd!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Vers 3: “Ja, laat niemand die U verwacht zich schamen.
Laat hen zich schamen die zonder reden verraderlijk handelen.”

Vers 4: “Toon mij uw wegen, HEER…”

Alles in de Bijbel is de weg van God.

Wat gebeurt er als U niet de weg van God gaat?

Het Nieuwe Testament vertelt ons wat er gaat gebeuren in de eerste opstanding.
Als wij nu trouw zijn aan het verbond dat wij nu met God hebben.

“…leer mij uw wegen” (v 4).

Zo moeten wij voor God wandelen!
U kunt met dit vers 4 ook naar Psalm 119 gaan
Dat is een van de grootste Psalmen die er zijn.

Wat voor houding moeten wij hebben ten opzichte van:

 • de wetten,
 • geboden en
 • verordeningen .
 • En alles wat met Gods weg te maken heeft.

Gods weg is anders!          God zegt te kiezen!

God heeft leven en dood, goed en kwaad voor ons neergezet.

Kies daarom voor het leven, zodat U de Heer, uw God, kunt liefhebben!

Is dat niet wat in Deut. 30 staat?

Alles wat God heeft gegeven is gebaseerd op keuze.
En op Hem liefhebben en Hij ons.

Vers 5: “Leid mij in Uw waarheid

 [God zal U niet dwingen. Hij zal U leiden.]

en leer me…

Denkt U hier eens over na: Alle instructies in de Bijbel komen van God!

Dus, als wij de Bijbel lezen en bestuderen, wat gebeurt er dan?

God leert ons elke keer!

Als U de Bijbel bestudeert, wat gebeurt er dan?

U knoopt verzen aan elkaar.
En dan “O”!       Dat is wat dat betekent!’
U vergelijkt en voegt het samen.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

“…want U bent de God van mijn heil...” (v 5) – betekenis:

 • alleen van U, God, komt het leven
 • alleen U, God, kunt mij redden van de dood
 • alleen U kunt mij redden van mijn zonden en fouten

“…op U wacht ik de hele dag” (vers 5).       God is de hele dag bij U!

Vers 6: “Gedenk, o HEER, uw tedere barmhartigheden.
Uw liefdevolle goedheid, want die zijn van oudsher.
Denk niet aan de zonden van mijn jeugd…” (vers 6-7).

Dat komt allemaal door:

 • het leven,
 • het offer,
 • de dood en
 • de opstanding van Christus!

Stelt U zich het gesprek voor dat Christus elke dag met God de Vader had.

Weet U nog wat Hij tegen sommige van de discipelen zei?
Omdat zij verbaasd waren over sommige dingen die Hij zei.
“Wat als U engelen kon zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen”?.

Wij weten niet altijd wat er gaande was tussen God de Vader en de engelen en Jezus Christus.
God heeft ons een geestelijke verbinding gegeven die er altijd is.
Maar wij moeten ervoor kiezen dicht bij God te blijven
En die geestelijke verbinding te gebruiken.

Hebreeën 10:9: “Toen zei Hij [Christus]:
 ‘Voorwaar, ik kom om uw wil te doen, o God’.

Hij neemt het eerste verbondweg om het tweede verbondop te richten…

[dat zijn wij; wij vallen onder dat verbond van Eeuwig Leven].

…door wiens wil wij geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd” (vers 9-10) – heilig gemaakt!

 Dat is wat geheiligd betekent.

Jezus bad in zijn laatste gebed:
Heilig hen met Uw waarheid, Uw woord is de waarheid!

Wat er met ons gebeurt is groter dan wat er nu gebeurt in de wereld.
 Aangezien deze valse intelligentie de wereld gaat leiden.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Want wij hebben het Woord van God bij ons.
Dat is belangrijker dan alle computermachines die de wereld heeft.

Vers 10: “Door wiens wil…Dat is de wil van God de Vader!

Soms hebben wij problemen of een moeilijke tijd.
Dan zijn wij geneigd ons af te wenden van God de Vader en Jezus Christus.

Maar vergeet niet, het is door Zijn wil dat het Evangelie uitgaat.

ALS wij ervoor kiezen ons te bekeren en Hem te volgen:

DAN is het Zijn Wil om ons:

 • genade,
 • vergeving en
 • eeuwig leven te schenken!

Is dat niet groter dan alles wat in deze wereld met valse intelligentie kan komen.
Want het is geïnspireerd door Satan de duivel!

Vers 10: “Door wiens wil wij geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.

Welnu, elke hogepriester staat dag aan dag dezelfde offers te brengen, die nooit de zonden kunnen wegnemen.

Maar Hij is, nadat Hij één offer voor eeuwig voor de zonden heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van God” (vers 10-12).

Wij hebben op elk moment dat wij bidden, vooral als wij elke dag op onze knieën bidden:
Ten eerst God de Vader, tot wie wij rechtstreeks bidden.
En wij hebben ook Jezus Christus aan Zijn rechterhand!

 • Hij is onze Bemiddelaar
 • Maar Hij is ook onze Verlosser.
 • Hij is onze Hogepriester
 • En Hij is ons Offer.

Dat is geweldig! Dat is ook verbazingwekkend!
Groter dan alles wat een mens kan doen!

Vers 12: “Maar nadat Hij één offer voor eeuwig voor de zonden had gebracht, ging Hij zitten aan de rechterhand van God.

Sinds die tijd wacht Hij totdat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten zijn geplaatst. Want door één offerande heeft Hij de eeuwige volmaaktheid verkregen voor hen die geheiligd zijn” (vers 12-14).

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

 Maar wij moeten elke dag kiezen:

 • om de weg van God te bewandelen
 • en onderwezen te worden door God
 • om onderwezen te worden in Zijn waarheid
 • en tot Hem te bidden
 • geef U ook aan Hem over
 • en laat U door Gods Geest leiden

Vers 15: “En ook Gods Heilige Geest getuigt ons;
want nadat Hij eerder gezegd had:
‘Dit is het verbond dat Ik na die dagen met hen zal oprichten,’ zegt de Heer,

Ik zal Mijn Wetten in hun harten geven. Ik zal Die ook in hun geesten schrijven….

[Maar als Hij dat doet, wat gebeurt er dan daarna nog meer?]

 …en aan hun zonden en wetteloosheid zal ik nooit meer denken” (vers 15-17).

Vers 18: “Waar nu vergeving van deze zonde is, daarom is het niet meer nodig offers voor de zonde te brengen.

Daarom, broeders, met vertrouwen het ware Heilige binnen te gaan door het bloed van Jezus. Door een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons door het voorhangsel (dat is Zijn vlees) heeft ingewijd” (vers 18-20).

Dat is dan direct contact met God in geestelijk opzicht!

Psalm 25:7: “Denk niet aan de zonden van mijn jeugd, noch aan mijn overtredingen; naar Uw liefdevolle goedheid gedenk mij om Uw goede wil, o HEERE ….”.

[zo kijkt God naar ons als wij vervolmaakt zijn in de opstanding].

 …Goed en oprecht is de HEERE; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg….

[dat is ook wat wij elke dag nodig hebben, onderwezen worden; let op hoe vaak er staat onderwijzen]
 …De zachtmoedigen zal Hij leiden in het oordeel; en

de zachtmoedigen zal Hij Zijn Weg leren” (vers 7-9).

Veel mensen willen natuurlijk ook weten wat God doet.
Bekeert U zich daarom.
En vraag God om zachtmoedigheid en wees zachtmoedig in uw gedrag.

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Dat betekent niet dat U zwak bent, want U bent sterk in de Heer.
Want Hij zal U leren!

Vers 10: “Alle wegen van de HEER zijn barmhartigheid en waarheid…”

Hier is ook het voorbehoud. Mensen kunnen Gods genade en waarheid niet zomaar opeisen.
Het is niet iets wat U zichzelf kunt toe-eigenen.
Maar het is iets dat van God naar U komt.

“…aan hen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren” (v 10).

Ten eerste ons verbond begint met de doop
En vanaf dat moment moeten wij dus groeien in genade en kennis.

Hoeveel kunnen wij groeien in genade en kennis?

Maar dat hangt af van wat wij kiezen.
En o
ok in hoeverre wij ons dan aan God overgeven.

 • om te denken,
 • maar ook te doen en
 • in praktijk te brengen.

Dat alles!

Vers 11: “Omwille van uw naam, HEER, vergeef mijn ongerechtigheid [zonden], want die is groot.”

Wij weten niet wat David deed waardoor hij dit zei.

Maar Jezus stierf voor de zonden van de hele wereld.
Dus had ieder mens die zondigde een aandeel in Zijn dood.

Maar is dat niet geweldig?     Ja, inderdaad!

Vers 12: “Wat is de mens die de HEER vreest?

 Hij zal hem onderwijzen op de weg die Hij zal verkiezen.
Zijn ziel zal rustig wonen en zijn zaad zal de aarde erven” (vers 12-13).

Let vooral op wat dit nu vervolgens doet.

Let op wat God ook heeft gedaan en gegeven aan ieder die in een waar verbond met Hem staat.

De wereld wil het graag weten, maar zij kunnen het niet weten.
Zij kunnen veel doen om te proberen erachter te komen.
Maar tenzij zij tot God komen op Zijn Voorwaarden, zullen zij het nooit weten!

Ten eerste Vers 14: “Het geheim…

Wat heeft Satan gedaan?
Satan heeft de geest van hen die niet geloven verblind, zodat zij niet kunnen zien!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Zij kunnen het ook niet begrijpen!

Dit wordt belichaamd door wat een van de deelnemers aan de inwijding van de Tempel van Satan in Massachusetts zei.

Zij stond op en nam een Bijbel en scheurde ook de bladzijden eraf.
Toen juichten zij ook allemaal: “Heil Satan!

Dit vertelt U ook met wat voor soort samenleving wij te maken hebben!

Vers 14: “Het geheim van de HEER is bij hen die Hem vrezen, en Hij zal hun zijn verbond tonen.

Mijn ogen zijn steeds gericht op de HEER, want Hij zal mijn voeten uit het net rukken”.
 (vers 14-15).

Hoe vaak bent U niet verlost en wist U niet dat U ergens van verlost was totdat het gebeurde.

Dan kijkt U terug en zegt U, “Dank U, Heer. Wat het ook mag zijn. Maar denk daaraan!

Vers 16: “Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben verlaten en verdrukt.”

Veel mensen vragen zich af, waarom ben ik getroffen?

Waarom heb ik problemen?

Hoe ontwikkelt U geloof, tenzij U in omstandigheden wordt gebracht waarin U uzelf of iemand anders niet kunt vertrouwen?

Ten eerste: U moet op God vertrouwen!      Voordat U werd getroffen, dwaalde U af:

Psalm 119:71: “Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben, opdat ik Uw inzettingen zou leren.”

Psalm 25:17: “De zorgen van mijn hart zijn vergroot…

[zoveel dat U het ook niet aankunt]

…O breng mij uit mijn moeilijkheden…. [meervoud]

…kijk naar mijn lijden en mijn pijn, en vergeef al mijn zonden” (vers 17-18).

Wij weten niet wat David heeft meegemaakt om zo’n gebed te brengen, maar dit is iets!
Dat is wat wij moeten bidden!

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

Vers 19: “Denk aan mijn vijanden, want zij zijn talrijk…”

Denk aan de woorden van Christus toen Hij in het vlees [als mens] op aarde was.

Alle engelen om Hem heen en ook de demonen die Hem probeerden te verleiden.

Alle Schriftgeleerden, Farizeeën en Sadduceeën en de oudsten probeerden ook een manier te vinden om Hem te doden.

“…en zij haten mij met wrede haat.
Bewaar mijn ziel en bevrijd mij; laat mij niet beschaamd worden,
want ik neem mijn toevlucht tot U.

Laat integriteit en oprechtheid mij bewaren, want ik wacht op U.

Verlos Israël, o God, uit al zijn moeilijkheden” (vers 19-22).

 • En U kunt hier uw naam neer zetten! Verlos mij van al mijn problemen!

Wij weten dat zoals de wereld nu draait, er nog veel problemen komen.

Dus wij zijn dankbaar voor de manier waarop wij het Evangelie  tot nu toe kunnen verkondigen!

Maar onthoud dit:

Gods intelligentie nu zeker versus Kunstmatige intelligentie

U heeft Gods Heilige Bijbel

Alle kunstmatige, valse intelligentie van de wereld is ook nooit te vergelijken met het Woord van God!

U heeft meer begrip en waarheid dan        de grootste intellectuelen op aarde.

Omdat:

 • U de waarheid van God heeft
 • U de Geest van God heeft
 • En het zaad van het eeuwige leven   IN   U is

Wat hebben zij?
Een machine die sterft als U de stekker eruit trekt!

Fred R. Coulter – 20 Mei 2023

Artificial Intelligence vs God’s Intelligence

Sabbat-contactdag tussen de Schepper God en U

Gods oordeel is nu zeker over Ons!

De Heilige Bijbel – NU – In Oorspronkelijke Volgorde!

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

[Nadruk van ons]