NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten’

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

De werkelijke betekenis van ……Openbaring 13:15

 Openbaring 13 bevat de profetieën van de twee komende ‘Eindtijd-Beesten‘.

Het eerste Beest is het “Beest-systeem”.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijd Beesten

31U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld.

Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u.
De aanblik ervan was schrikwekkend.

32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,

33zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

34Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen.

Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.

35Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld.

Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer.
De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd.

Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. [Koninkrijk van GOD]

Babylon-Perzië-Griekenland-Roomse rijk. (Daniel 2: 31)

Dat is de komende “Nieuwe Wereld Orde” of “Wereld Regering”.

 Satan zal zijn macht en gezag geven aan dit systeem en zijn fysieke leider, ook wel het “Beest” genoemd (Openb. 13:1-10).

De Apostel Paulus schrijft dat de man die deze wereldregering leidt ook de “zoon des verderfs” wordt genoemd – die de tempel in Jeruzalem binnenkomt en verklaart “God” te zijn (II Thess. 2:3-12).

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

 •  Er is een tweede beest

Dat eruitziet als een lam, maar spreekt als een draak” – de draak is Satan, de duivel:

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

en

wat was de originele zonde

 “En Satan oefent al het gezag van het eerste beest voor zich uit; en hij doet de aarde en hen die daarop wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen is.

Hij verricht grote wonderen, zodat hij zelfs voor het oog van de mensen vuur uit de hemel op de aarde laat neerdalen.

En hij misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de wonderen die hem gegeven zijn te verrichten voor het oog van het beest.

En zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld       [een grote afgod]
moeten maken voor het beest, dat de wond door het zwaard had en toch leefde” (Openb. 13:12-14).

 Vers 15 luidt: “En hem     [het tweede beest] ….werd macht gegeven om leven te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest ook kon spreken.”

De Griekse woorden vertaald “leven geven” zijn dounai pneuma, wat eigenlijk betekent “een geest geven”. 

 Het Griekse woord pneuma wordt in het hele Nieuwe Testament vertaald als geest.

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

In Johannes 4:24 staat: “God is Geest” – wat betekent “God is een Geestelijk wezen.”

Op andere plaatsen wordt pneuma op verschillende manieren gebruikt:

 • de Geest van God, de Geest van Christus, de Heilige Geest.
 • Heilige engelen worden “dienende geesten” genoemd – pneuma.

De Bijbel openbaart dat er ook:

 • onreine geesten,
 • boze geesten en
 • demonische geesten zijn. 

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

 Er zijn drie plaatsen waar pneuma niet vertaald wordt als geest.

1) Johannes 3:8, de enige plaats in het Nieuwe Testament waar pnuema is vertaald   als “wind”;

2) Openbaring 13:15 in de KJV en AFV, waar het is vertaald met “leven”; en

 3) in Berry’s Interlinear, waar pneuma eenmaal vertaald is als “adem”. 

In de hele Bijbel staat dat alleen God leven kan geven.

Aan alle mensen geeft God de “geest van de mens bij de conceptie.

NU De werkelijke betekenis van de Eindtijdbeesten

En bij de dood keert die geest terug naar God. (I Kor. 2:11; Jakobus 2:26; Prediker 12:7).

 In verband met de bekering, nadat iemand is gedoopt en de handoplegging heeft plaatsgevonden, geeft God de Vader Zijn Heilige Geest (Grieks pneuma higion, letterlijk “Heilige Geest”) als onderpand van het eeuwige leven in iedere verwekte heilige van God. 

 Over de opstanding en het eeuwige leven staat in het Evangelie van Johannes dat Jezus zei dat alleen de Vader en Jezus zelf de macht hebben om fysiek leven” te geven – en eeuwig leven”. (2 Kor. I: 21-22)

Johannes citeert Jezus: “Want zoals de Vader de doden opwekt en leven geeft, zo geeft ook de Zoon leven aan wie Hij wil”. (Johannes 5:21).

In het Grieks is “geeft leven” één samengesteld woord, zo-opoiei – wat letterlijk betekent “levend maken”

 Het woord zo-opoiei wordt niet gebruikt in Openbaring 13:15.

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

De gebruikte Griekse woorden zijn dounai, geven” – en pneuma, “geest” of “een geest”.

Daarom kan het niet vertaald worden met “leven geven” – aangezien pneuma altijd vertaald wordt met geest.

Deze zin betekent dus letterlijk “een geest geven”.

Het Griekse pneuma wordt nergens in het Nieuwe Testament vertaald als leven of adem – behalve in Openbaring 13:15 in de KJV, AFV, Berry en enkele andere vertalingen. 

In feite zijn geest en leven afzonderlijke woorden, hoewel ze samenwerken om het leven – zowel lichamelijk (de geest van de mens) als geestelijk (de Geest van God) – in stand te houden.

Let op wat Jezus zei: “Het is de Geest   [van God]   die leven geeft   [zo-opoiei];   het vlees baat niets.
De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest [pneuma] en zij zijn leven   [zoe]” (Johannes 6:63).

 ter conclusie:

Alleen God de Vader en Jezus Christus kunnen leven geven.

Wij kunnen met recht concluderen dat het niet mogelijk is dat een door Satan geïnspireerde man – de valse profeet – “leven” of “adem” geeft aan een afgodsbeeld van het Beest, zodat het zou kunnen spreken.

Dus, wat geeft de valse profeet aan de afgod van het beest om het te laten spreken?

Het antwoord is te vinden in het begrijpen van de krachten en vermogens van Satan, de duivel – en
onreine of demonische geesten.

 DE  KRACHTEN  VAN  SATAN  DE  DUIVEL

Satan kan praten:

 • Omdat Hij sprak met Adam en Eva (Gen. 3).
 • Maar ook praat Hij met God (Job 1-2).
 • Hij sprak met Jezus toen hij Hem verleidde en Jezus antwoordde hem. (Matt. 4; Lucas 4).
 • Ook beschuldigt hij de heiligen dag en nacht voor God (Openb. 12:10).

NU De werkelijke betekenis van de ‘Eindtijd Beesten

Satan is de vader van de leugen (Johannes 8:44).

 • Hij heeft ook de macht om mensen te misleiden – in feite de hele wereld .
  (Openb. 12:9).
 • Satan heeft de macht om mensen te inspireren tot liegen .
   (Handelingen 5:3; Johannes 13:2).
 • Hij heeft de macht om mensen te bezitten (Johannes 13:27).
 • Hij heeft de macht om gedachten en houdingen van zonde te projecteren in de harten en geesten van mensen,
  om hen te doen begeren en zondigen. (Efeze. 2:1-3).

 DE KRACHTEN VAN DEMONEN   –   ONREINE GEESTEN:

In de Evangeliën vinden we ook dat demonen of onreine geesten mensen kunnen bezitten.

Zij kunnen praten – Jezus   sprak ook bij gelegenheid met hen. (Matt. 8:28-34; 9:32-33; Marcus 9:17-27).

Demonen kunnen andere demonen meebrengen en een mens opnieuw in bezit nemen, zodat zijn einde erger is dan aan het begin. (Lucas 11:24-26).

Satan is de vorst van de demonen, maar ook heerser over deze wereld (Joh. 14:30) en
dus de god van dit tijdperk. (II Kor. 4:4).

Ook is er een hiërarchie van demonen, en zij heersen op hoge plaatsen in de menselijke samenleving. (Efez. 6:12).

 EEN   NAUWKEURIGERE   VERTALING   VAN   OPENBARING 13:15:

Nu wij de krachten van God en de krachten van Satan en de demonen begrijpen,
kunnen we een nauwkeurigere vertaling van Openbaring 13:15 vaststellen. 

We weten dat de valse profeet ook spreekt als een draak.

Omdat hij wonderen en tekenen kan verrichten, moet hij door Satan geïnspireerd zijn en
ongetwijfeld bezeten zijn door een krachtige demon.

Maar met dat begrip kunnen we concluderen dat hij geen rechtvaardige geesten of engelen kan bevelen of leiden.

Dit betekent dat het pneuma of de geest die de “valse profeet” aan het beeld van het beest geeft, geen geest of engel van God kan zijn.

de draak is Satan, de duivel

Daarom is de enige “geest” of pneuma die de “valse profeet” aan het afgodsbeeld van het Beest kan geven een demonische of satanische geest.

Een geest die kan spreken om de mensen van de wereld te misleiden.

 Daarom is een nauwkeurigere vertaling van Openbaring 13:15 deze:

 “En hem    [de “valse profeet”]    werd macht gegeven om een satanische geest te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest ook kon spreken.

EN     hij zorgt ervoor dat iedereen die het beeld van het beest niet wil aanbidden, ook gedood wordt.”

 Deze vertaling komt dus overeen met de werkelijke betekenis van het Grieks.

Bovendien past het in de context van Satan die werkt via deze twee Beesten zoals beschreven in Openbaring 13.

Fred Coulter (CBCG)

Gods Plan voor de mensheid – dus ook voor U!

De Bijbel-Jezus’ Woorden En Nu ook Eeuwig Leven

De christelijke doop Uw verbond met God de Vader

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

The Almighty God

The Almighty God

Het Koninkrijk van GOD

VERSE 1
Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty, worthy of glory, worthy of honor, worthy of power, for you have created all things for your pleasure, O God!

CHORUS I am Alpha and Omega, the beginning, and the Ending, Who is, Who was, and Who is to come, the Almighty God.

VERSE 2
Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty, God grants salvation, and life eternal, thru Jesus Christ, who was the first born from the dead by the power of God.

CHORUS I am Alpha and Omega, the beginning, and the Ending, Who is, Who was, and Who is to come, the Almighty God.

VERSE 3
Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty, your brilliant glory shines as the sun does with all its power, for you shall return and will rule all the world, O God.

CHORUS I am Alpha and Omega, the beginning, and the Ending, Who is, Who was, and Who is to come, the Almighty God.

VERSE 4

Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty, all eyes shall see your glorious coming as King of kings, all nations, and the kingdoms are kingdoms of God and His Christ.

CHORUS I am Alpha and Omega, the beginning, and the Ending, Who is, Who was, and Who is to come, the Almighty God.

Fred Coulter (CBCG)

De Almachtige God

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,

Wij zingen U toe: eer, lof en glorie; U bent almachtig, Want U hebt geschapen al wat U behaagt, grote God!

Refrein. Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,

U geeft verlossing en eeuwig leven door Jezus Christus; Hij was eersteling uit de dood door Uw kracht, o mijn God.

Refrein. Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,

Majestueus schijnt Uw glorie als de zon in haar sterkte Bij Uw wederkomst als de Heerser der wereld, o God.

Refrein. Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,

Elk oog zal zien Uw heerlijke komst als de Heer der heren, De rijken der aarde staan dan onder Christus en God. Refrein.

Refrein: Ik ben Alfa en Omega, het Begin als ook het Einde, Die is, Die was en Die komen zal, d’Almachtige God.