God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid

God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid

Wat is God in vredesnaam aan het doen op aarde?

Heeft God een plan en een doel voor de mensheid – voor jou persoonlijk?

God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid en dus een handreiking
Handreiking van God

Het antwoord is een volmondig, …. Ja!

Laten wij het eerlijk bekijken.

De toestand in de wereld verslechtert snel – het loopt uit de hand.

Vanuit menselijk oogpunt is de toekomst van de mensheid nog nooit zo onzeker geweest.

Ondertussen, waar   IS   God?

Je zult Hem niet vinden onder de wetenschappers, de filosofen of de zogenaamde geleerden van deze wereld.

En religie biedt weinig bewijs van Gods directe betrokkenheid bij de loop van de mensheid.

Gehinderd door politiek, traditie en religieuze mythe, kan zelfs het belijdende “Christendom” het Goddelijke Doel, dat op aarde wordt uitgewerkt, niet duidelijk verwoorden.

Waarom?

Omdat God deze essentiële kennis opzettelijk verborgen heeft gehouden voor de “wijzen” en “machtigen” van deze wereld.

God heeft er veeleer voor gekozen Zijn plan voor de mensheid te openbaren aan Zijn uitverkorenen, de weinigen die Zijn Woord getrouw volgen.

Het is zorgvuldig verborgen in de bladzijden van uw Bijbel!

God openbaart dat Hij inderdaad een plan heeft – het Mysterie van God.

Een plan waardoor Hij de mensheid zal verlossen van de ondergang.

En dat plan ligt precies op schema !

Gods Plan voor de Mensheid wordt geopenbaard via Gods Feestdagen.

Namelijk in Zijn wekelijkse Sabbat, Het Pascha en Garfoffer en Zijn jaarlijkse Sabbatten.

God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid

Gods Feestdagen, Zijn wekelijkse Sabbat, Het Pascha en Garfoffer en jaarlijkse Sabbatten geven een uitgebreide kijk op Gods verbazingwekkende Meesterplan voor de menselijke familie.

Het is precies zoals het wordt geschetst door Gods Feestdagen, door de Bijbelse zevende dag Sabbat, Pascha en Garfoffer en de jaarlijkse Sabbatdagen.

Gods Feestdagen beelden in feite in volgorde de verschillende stadia van Gods plan uit.

De wekelijkse Sabbatdag is de sleutel in Gods plan

Inderdaad, zij zijn allen de “verloren” sleutels om te begrijpen waar wij vandaag staan – en wat morgen ons precies zal brengen !

Deze Bijbelstudie openbaart Gods doel van Genesis tot Openbaring – en laat zien hoe God Zijn ultieme verlossingsplan uitwerkt. [van Eeuwig leven]

Onze God is een God van liefde – en Hij heeft ook een ontzagwekkend plan en doel voor de hele mensheid, een fantastische bestemming van eeuwig leven door Jezus Christus.

Handelingen 17:

24De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die de Heere van de hemel en van de aarde is, woont ook niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

25Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft,

omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.

26En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen.

God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid

Hij heeft ook de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied.

27Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden,
hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.

28Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; …. Want wij zijn ook van Zijn geslacht.

29Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.

30God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,

31en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft.
Daarvan heeft Hij aan allen ook het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. [Jezus Christus].

Eindelijk, door een Bijbelstudie van Genesis tot Openbaring kunt u nu ook tot dat inzicht komen.

Namelijk:

*waarom God de mens geschapen heeft.

**waarom de wereld op de rand van vernietiging staat en

***hoe God van plan is een nieuwe wereld van vrede, overvloed en geluk in te luiden: Zijn Koninkrijk.

En – u – zult begrijpen – wat – God op aarde aan het doen is!

Wordt vervolgd met:

Pascha en Feest van Ongezuurde Broden

Gods Feestdagen Kalender