Moet IK Nu Persoonlijk De Waarheid Verdedigen?

Moet IK Nu Persoonlijk De Waarheid Verdedigen?

Moet ieder afzonderlijk de waarheid verdedigen?

Judas’ geïnspireerde woorden onthullen dat wij als christenen individueel verantwoordelijk zijn.
Wij moeten broeders die misleid worden door valse leraren laten zien dat hun wegen in strijd zijn met de Schrift.
Wij moeten onze broeders en zusters smeken zich van hun dwaling te bekeren. En zich terug te trekken uit elke kerk die de Bijbel niet juist predikt.

 Zij die werkelijk in het licht van Gods Woord willen wandelen, kunnen geen geestelijke gemeenschap hebben met hen die volharden in het volgen van een “kosteloos christendom”.

God gebiedt ware gelovigen zich af te scheiden van de leugens en zondige praktijken van “Babylon de Grote” – de valse godsdienst.
In het boek Openbaring lezen we:
Ga uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Want haar zonden hebben zich uitgestrekt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht.
Geeft haar, gelijk zij u gegeven heeft, en geeft haar dubbel, naar haar werken.
In de beker die zij gemengd heeft, geef haar het dubbele terug!”. (Openb. 18:4-6.)

 Zij die God aanbidden in geest en in waarheid kunnen niets te maken hebben met vals “Christendom”. (Johannes 4:23-24).

Moet IK Nu Persoonlijk De Waarheid Verdedigen?

Ware gelovigen kunnen geen gemeenschap hebben met hen die hardnekkig fabeltjes, menselijke tradities, regelrechte dwalingen onderwijzen.
Of ook met hen die niet verder kunnen komen dan kletspraatjes.

Moet IK Nu Persoonlijk De Waarheid Verdedigen?

Vandaag de dag is Kerkendomin overweldigende mate verworden tot een kosteloos, werelds-vriendelijk Christendom” – wat valse religie is.
Als we zulke leringen en praktijken accepteren, lopen we het gevaar ons eeuwige leven te verspelen!

 God heeft het tot Zijn verantwoordelijkheid gemaakt:

  • om ons door Jezus tot redding te brengen,
  • en om ons Zijn Geest te geven,
  • ook om ons inzicht te geven,
  • en om ons met Zijn liefde te vervullen,

ALS wij daarnaar hongeren en dorsten.

Maar God komt NIET persoonlijk tussenbeide om te voorkomen dat wij aan valse leerstellingen worden blootgesteld.

In plaats daarvan heeft God ons de waarheid van Zijn Woord gegeven.

Zodat wij valse leerstellingen kunnen herkennen en weerleggen.

Hij heeft ons “de Geest van de waarheid” gegeven om ons te leiden.
En ons de waarheid te leren van alle dingen die betrekking hebben op het eeuwige leven door Christus.
Wij zullen niet door valse leerstellingen worden misleid, als wij de waarheid van Gods Woord ernstig bestuderen en zoeken met de hulp van Gods Heilige Geest. Hoewel wij niet alles perfect zullen begrijpen, zullen wij groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus.

 Als individuele christenen moeten wij gegrondvest en opgebouwd zijn in het Woord van God.
Om hiermee de corrumperende invloed van valse voorgangers te weerstaan.
Het is onze individuele christelijke verantwoordelijkheid om ijverig het Woord van God te bestuderen.
Zodat wij waarheid van dwaling kunnen onderscheiden, opdat ook wij niet misleid worden.

Moet IK Nu Persoonlijk De Waarheid Verdedigen?

 In het boek Hebreeën vermaant Paulus de broeders omdat zij laks en nalatig waren in hun persoonlijke christelijke verantwoordelijkheid.
Deze christenen waren geestelijk onvolwassen in hun inzicht omdat zij zich niet ijverig hadden gegrond in het Woord van God.
Paulus verklaarde:

“Want waarlijk, op dit ogenblik zou u leraars moeten zijn. Maar in plaats daarvan hebt u iemand nodig die u opnieuw leert wat de eerste beginselen zijn van de Woorden van God. En…. u bent geworden die behoefte heeft aan melk en niet aan vast voedsel.
Want een ieder, die melk drinkt, is ongeschoold in het woord van de gerechtigheid, omdat hij een zuigeling is.
Maar vast voedsel is voor hen die volgroeid [geestelijk rijp] zijn. Opdat die door herhaalde oefening hun zintuigen getraind hebben om goed van kwaad te onderscheiden“. (Hebr. 5:12-14).

Het is Gods doel om ons tot geestelijke rijpheid te brengen, ons volledig gelijkvormig te maken aan het volmaakte karakter van Jezus Christus.
Zodat wij ook in DE goddelijke familie geboren kunnen worden en voor altijd Gods kinderen kunnen zijn.
Maar wij kunnen niet geestelijk volwassen worden als wij dode of stervende kerken blijven bezoeken.
ALS die ons slechts voeden met klets praatjes, of erger nog, regelrechte dwaling.

 In plaats daarvan moeten wij er ernstig naar streven de volledige waarheid van Gods Woord te begrijpen.
Opdat wij geestelijk kunnen groeien. Alleen dan zullen wij in staat zijn “goed van kwaad te onderscheiden”.
En…. in staat zijn valse leerstellingen te herkennen en te weerleggen.

Wordt nu vervolgd met: Nu een persoonlijke relatie met God!

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]