“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?”

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

Jezus zegt: “Hebben jullie nooit gelezen”?

 Hoe vaak heeft Jezus niet tegen de Joodse leiders gezegd: “Hebben jullie nooit gelezen [in Gods Woord]…?” of “Er staat geschreven [in de Schrift]…”?

Maar in plaats van Gods Woord te geloven, dat de waarheid is, gaven zij er de voorkeur aan hun tradities te geloven en in praktijk te brengen, die zij hoger achtten dan het Woord van God. Zij verkozen hun tradities en hun machtsposities te behouden in plaats van zich te verootmoedigen en de Zoon van God te aanvaarden. Zij weigerden zich te bekeren, zelfs toen Jezus hen waarschuwde dat zij in feite Satan de duivel volgden. Jezus verklaarde vrijmoedig: “U bent van uw vader, de duivel, en de begeerten van uw vader wilt u in praktijk brengen. Hij is van den beginne een moordenaar geweest, en heeft niet in de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf; want hij is een leugenaar, en de vader ervan. En omdat Ik de waarheid spreek, gelooft gij Mij niet”.
(Johannes 8:44-45).

 Net als deze Joodse leiders van vroeger, volgen de meeste moderne kerkgangers tradities in plaats van de waarheid.

Zijn de religieuze feestdagen van de wereld – Kerstmis, Pasen, Halloween – niet allemaal gebaseerd op heidense tradities?

 Samen met het “houden van de zondag” behoren deze religieuze tradities tot de mythen en fabels die Satan heeft gebruikt om de hele wereld te misleiden. (Openb. 12:9).

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?"

Ware christenen onderwijzen dergelijke mythen niet en volgen ze ook niet. De apostel Petrus schreef: “Want wij hebben geen vernuftig verzonnen mythen [fabels] als onze autoriteit gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus bekendmaakten, maar wij waren ooggetuigen van zijn schitterende heerlijkheid”. (II Petr. 1:16).

 Hierin ligt het echte probleem met het christendom. Net als de Farizeeën in Jezus’ dagen, mogen de christenen een ijver voor God aan de dag leggen, maar deze ijver is niet naar kennis“. (Rom. 10:2).

Hun ijver voor Christus is gebaseerd op tradities van mensen, niet op de kennis van de waarheid. Het moderne christendom is een feelgood godsdienst die grotendeels op emotie is gecentreerd, en de noodzaak van godvruchtige werken, gehoorzaamheid en het overwinnen van de zondige natuur bijna volledig ontkent. Het beweert “de Heer lief te hebben” – maar Jezus zei dat als wij Hem liefhebben, wij Hem zullen gehoorzamen. (Johannes 14:15).

 Inderdaad, “kerkelijkheid” klampt zich vast aan haar mythen en tradities in plaats van de waarheid van God lief te hebben. Deze voorkeur voor traditie en “gladde dingen” is een belangrijke reden waarom de kerk vandaag de dag in zo’n slechte geestelijke conditie verkeert – en klaar is om te imploderen.

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

God zal je testen

 God zelf zal u op de proef stellen om te zien of u in Zijn waarheid zult blijven. Hij moet zonder twijfel te weten komen waar ieder van ons staat. Dit feit wordt goed geïllustreerd in het boek II Kronieken, waar koning Hizkia van Juda op de proef werd gesteld, zodat God kon weten wat in zijn hart was”.
 
(II Kron. 32:31).

Als rechtschapen koning had Hizkia er goed aan gedaan God te gehoorzamen; en het volk van Juda was daardoor overvloedig gezegend. Maar Hizkia had een probleem met trots en ijdelheid. (verzen 25-26).

Toen Babylonische gezanten Juda bezochten, gebruikte God de gelegenheid als een test: Hij “verliet [Hizkia] om hem te beproeven, om te weten wat er in zijn hart was“. (vers 31).

Maar Hizkia ‘s trots zorgde ervoor dat hij de nieuwsgierige ambassadeurs op een dwaze manier al zijn schatten liet zien. Later corrigeerde de profeet Jesaja Hizkia streng voor zijn grove fout. (Jes. 39).

 Evenzo zal God ieder van ons door verschillende omstandigheden laten gaan om ons te testen, om te weten wat er in ons hart leeft. Net zoals Hij met Abraham deed, moet God over iedere volgeling van Christus komen te zeggen: “Nu weet Ik het.” Hij moet weten dat wij Hem vrezen en liefhebben. (Gen. 22:12).

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

God moet ieder van ons op de proef stellen om te weten of wij in Zijn Woord zullen blijven – of wij de waarheid zullen naleven. Maar zulke beproevingen hoeven niet gevreesd te worden; zij laten God niet alleen zien wat er in ons hart leeft, zij geven ons ook vertrouwen, helpen ons te weten dat wij waarlijk getrouw zijn. Uw gehoorzaamheid aan Gods manier van leven zal Hem inderdaad bewijzen dat u naar de waarheid leeft.

Trouw blijven aan de waarheid en de liefde van God

 De overgrote meerderheid van de mensen is misleid door te geloven dat hun fysieke aanwezigheid in de eredienst en hun trouw aan een kerkelijke organisatie alles is wat nodig is voor verlossing. Met een dergelijke benadering is het gemakkelijk om ten prooi te vallen aan valse leerstellingen, verwaterde doctrines en een kosteloos, vleselijk-vriendelijk “Christendom”. Maar God kan niet gevonden worden in collectieve kerken en organisaties. In plaats daarvan wordt Hij gevonden door Zijn manier van leven te zoeken in trouw aan de waarheid van de Schriften. Gehoorzaamheid aan Gods geboden is de enige, zekere manier om met vertrouwen te weten dat je in de waarheid bent.

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

Wij moeten ook altijd in Christus en in Zijn woorden blijven en leven:

“Indien gij in Mij woont en Mijn woorden in u wonen, zult gij vragen wat gij maar wilt, en het zal u geschieden. Daarin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; zo zult gij Mijn discipelen zijn. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad; leeft in Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde leven; gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en in Zijn liefde leef”. (Johannes 15:7-10).

 Elke christen die werkelijk deel uitmaakt van de grotere geestelijke kerk van God wordt door het Woord van God geboden zich ervan te vergewissen dat hij of zij in het ware geloof is. “Onderzoek uzelf om te zien of u in het geloof bent; bewijs uw eigen ik.

“Jezus: Jullie Hebben De Bijbel Zeker Nooit Gelezen?

Weet gij ook niet uit uzelf, dat Jezus Christus in u is?

Anders zijt gij verdoemden”. (II Kor. 13:5).

Wordt nu vervolgd met: Christen zijn en vriend van deze wereld?

Gods Plan voor de mensheid – dus voor U!

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]