Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Wat is de betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Wij laten zien dat wij – DOOR – Jezus Christus aan God de Vader toebehoren.

Gegroet, broeders!

Welke nacht in ere te houden voor God?

Welkom bij de nacht om de Heer veel eer te bewijzen!

Dingen komen in cyclussen. [Ter verduidelijking: gekenmerkt door dezelfde soort van gebeurtenissen.]

En mensen, zelfs binnen de Kerk van God, beginnen nu ook te zeggen dat “wij Gods Feestdagen in het Oude Testament niet hoeven te houden”.

Maar ze houden nog steeds de Sabbat! Nu, zoek dat maar uit.

Deze dag is een bijzondere dag, omdat wij weten dat hij verwijst naar het verbond dat God aan Abraham gaf in Gen. 15.

God is echter een God Die elk woord houdt dat Hij zegt dat Hij zal doen.

Wat is de betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Waarom houden wij deze nacht?

Wij weten hoe Genesis 15 hierin past, en hoe wij aan de 430 jaar komen, dus daar gaan wij niet verder op in.

Maar laten wij het daarom hier lezen:

Wat is de betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Exodus 12:40: “Het verblijf van de kinderen Israëls in Egypte bedroeg vierhonderd en dertig jaar.” Dat betekent dat hiermee de 430 jaren eindigden, die begonnen met Genesis 15!

Vers 39: “…zij werden uit Egypte verdreven en konden niet blijven, noch hadden zij voor zichzelf voedsel bereid voor de reis.”

Vers 41: “En het geschiedde aan het einde van de vierhonderd en dertig jaar… …het was zelfs op diezelfde dag…

Welnu, de 430 jaar gaan terug tot toen het verbond met Abraham werd gesloten.

En op die dag dat God de belofte aflegde dat zij zouden uitkomen, toen gaf Hij de belofte.

Dus, hier wordt het letterlijk vervuld!

“…al de legers van de HEER gingen uit van het land Egypte. Het is daarom een nacht om voor de HERE zeker in acht te nemen…” (vers 41-42).

Sommigen zeggen dat dit is omdat een apostel in een Kerk van God heeft gezegd dat wij het moeten houden; maar wij hoeven het niet te houden.

 • Alles in aanmerking nemend: Hoe beantwoordt u dat?

Wat heeft Jezus gezegd?

De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God.

Als er ergens veranderingen in zijn, kan alleen God die veranderingen aanbrengen.

Dus, denk daar maar eens over na!

De Kerk is geestelijk Israël!

Wat staat hier?

Vers 42: “Het is een nacht om zeker waar te nemen voor de HEER…

Het is voor God!

“…omdat zij uit het land Egypte zijn getrokken.

Dit is de nacht des HEREN, die alle kinderen Israëls in hun geslachten in acht moeten nemen”
(vers 42).

Welnu, raad eens?

De Kerk is geestelijk Israël.

Dat zijn allen die van Christus zijn en in Christus gedoopt zijn.
Zij zijn degenen die ook het geestelijk zaad van Abraham zijn.

Verwijzend naar het halen van de kinderen uit het land Egypte.

We zullen zien dat God Zijn verbond altijd gedenkt.

Degenen die het vergeten zijn de mensen!

Exodus 6:2: “En God sprak tot Mozes, en zei tot hem: Ik ben de HEERE.

En Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als de Almachtige God.

Maar Ik was aan hen niet bekend onder Mijn naam JEHOVAH…. [YHVH in het Hebreeuws]

…En Ik heb ook Mijn verbond met hen gesloten, om hun het land Kanaän te geven.

Het land van hun pelgrimstocht, waarin zij vreemdelingen waren….

…En Ik heb ook het gekerm gehoord van de kinderen Israëls, die de Egyptenaren in slavernij hielden.

En Ik heb aan Mijn verbond gedacht“” (vers 2-5).

Die hele ceremonie die wij hebben in Gen. 15 is een verbond.

We hebben al eens uitgelegd wat een verbond is.

Laten wij nu kijken wat het voor ons vandaag de dag betekent om de Meest Gedenkwaardige Avond te houden.

 Dit is iets dat wij moeten begrijpen. Nu hebben wij niet te maken met Egypte zoals toen, maar met Babylon!

Wanneer heeft God onze roeping gepland?

Openbaring 18. Dus wij gaan van het ene eind van de Bijbel naar het andere eind van de Bijbel.

Hier is het waar wij vandaag de dag zijn.

God vertelt ons om iets te doen.

Het is zeker vergelijkbaar met de uittocht uit Egypte.  Wij moeten uit het geestelijk Egypte komen, dat ook Babylon de Grote wordt genoemd.

De stad Jeruzalem in Openbaring 11 wordt ‘Sodom en Egypte‘ genoemd.

Wij zien dus dat het allemaal met elkaar samenhangt.

Openbaring 18:1. En na deze dingen zag ik een engel nederdalen uit de hemel.
Die groot gezag had. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

En hij riep krachtig met luide stem. ‘Gevallen is Babylon, de Grote.

En het is geworden een woonplaats van demonen, en een gevangenis van alle onreine geesten. En een gevangenis van alle onreine en gehate vogels’” (vers 1-2).

Kijk naar wat God over Egypte heeft gezegd en vergelijk de twee.

God bracht de kinderen Israëls uit Egypte. Zo is Zijn roeping voor ons om uit de wereld te komen.

Het is ook gebaseerd op het verbond dat God met Abraham sloot in Gen. 15.

Namelijk de sterren des hemels, dat wil zeggen de zonen en dochters van God.

Dus, God roept ons uit deze wereld!

We weten hoe het begint:

 • God de Vader is Degene Die ons trekt
 • Degene Die ons tot Christus brengt is God de Vader.
 • God de Vader is Degene Die ons tot inkeer brengt

Laten wij hier eens naar kijken en zien hoe groot onze roeping is!

Het is een deel van het eeuwige leven.

Onthoud altijd: elk woord van God is waar.

Elk woord van God zal worden vervuld en volledig worden uitgevoerd!

Wat is de betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

1 Korintiërs 7:17.

“Laat een ieder alleen wandelen zoals God hem heeft toebedeeld.

Zoals de Heer hem geroepen heeft. En dit is wat ik beveel in alle gemeenten.”

Wij zijn allen geroepen, een heilige roeping!

Laten wij nu eens kijken en zien wanneer God deze fantastische roeping voor ons gepland heeft.

 • Broeders, dit is altijd belangrijk om te onthouden, want dit is geweldig.

God heeft ons geroepen tot het belangrijkste wat er mogelijk is in de wereld.

De bekering en voorbereiding van het volk van God om de wereld onder Christus te regeren als Hij terugkomt!

Dit plan van God is begonnen lang voordat er, zoals wij zullen zien, de eeuwen der tijden waren!

Maar laten wij de nadruk leggen op:

 • het redden van ons en
 • het roepen van ons.

Want als wij gehoor geven aan de roep:

 • dan bekeren wij ons
 • wij laten ons dopen, en
 • wij groeien dan op in genade en kennis in het begrijpen van de Heer!

Dat is allemaal ter voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus.

Allemaal ter voorbereiding, zodat wij voorbereid kunnen zijn om de wereld onder Jezus Christus te helpen regeren.

Kijk naar de wereld zoals die is, en zie wat een fantastische roeping die roeping van God is!

2-Timotheüs 1:8.

“Daarom moet u zich niet schamen voor het getuigenis van onze Heer. Noch voor mij, zijn gevangene.

Maar gezamenlijk met mij lijden omwille van het Evangelie, naar de kracht van God.”

Gods kracht is daar bij ons!

Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Let op hoe hij het uitlegt in vers 9:

“Die ons gered heeft…”

 • heeft ons gered van Satan de duivel
 • redde ons van de wereld
 • gered heeft van de dood door de kracht van de eerste opstanding

“…en ons geroepen heeft met een heilige roeping…” (v 9)-van God zelf.

Van God de Vader en Jezus Christus door Gods heilige Geest!

Zij leren ons, als wij uit deze wereld komen, hoe wij moeten worden om Hem te helpen regeren!

Dat is wat belangrijk is.

“…maar volgens Zijn eigen voornemen en genade…” (v 9).

Denk daar eens over na!

Wij maken deel uit van God de Vader en Jezus Christus’ persoonlijke doel en genade!

Als u denkt aan de miljarden mensen die er in de loop van de geschiedenis zijn geweest, is dat heel wat om te begrijpen.

 • Hij heeft de rijken niet gekozen
 • Ook heeft Hij niet gekozen voor de belangrijken
 • Hij heeft niet gekozen voor de wijzen

Voor de rest van de wereld zijn wij dwaasheid!

Maar door God zijn wij geroepen om Zijn zonen en dochters te worden!

“…die ons in Christus Jezus gegeven is vóór de eeuwen der tijden” (v 9).

God had het allemaal gepland, uitgewerkt, en Hij roept ons om uit de wereld te komen!

 Hoe komen wij uit de wereld?

Allereerst zullen wij zien waartoe deze roeping dient!

Is het niet interessant dat de zinsnede vóór de eeuwen der tijden in de laatste twee brieven staat die Paulus schreef?

Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

We vinden het niet in de eerste brieven. We vinden er een voorbeeld van in Efeze 3. en in Kolossenzen 1, maar niet uitdrukkelijk zoals hier:

Titus 1:1.

Paulus, een dienaar van God en ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van Gods uitverkorenen…

Uitverkoren!

Denk daar eens over na!

Hoe belangrijk bent u voor God?

Zo belangrijk dat Hij u ook heeft uitgekozen!

“…en de kennis van de Waarheid…” (vers 1).

Dat is wat het voor ons allen in alles moet zijn; altijd de Waarheid!

“…dat is naar de godsvrucht, in de hoop op het eeuwige leven…” (vers 1-2).

Daar staat het!….. Om in de familie en het Koninkrijk van God te zijn!

“…die God, Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór de eeuwen der tijden” (v 2).

Dat is iets om over na te denken!

God heeft ons geroepen; Hij wil dat wij veranderen en groeien, dus wordt het op deze manier door Jezus zelf uitgedrukt.

Wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld!

Wat scheidt ons van de wereld?

 • de Geest van God
 • De Feestdagen van God, de wekelijke Sabbat en de Jaarlijkse Sabbatten van God, en het feit dat wij ze houden

Dat is wat ons onderscheidt!

1 Thessalonicenzen 2:12.

 “En getuigt met ernst, opdat gij Gode waardig moogt wandelen…

Hoe?

 • het houden van Zijn geboden
 • met Gods Heilige Geest

Zijn Geest gebruiken om:

 •  te veranderen,
 • om te groeien,
 • te overwinnen,
 •  en te studeren
 • om te bidden.

En zo ons leven te leven:

“…waardig aan God, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid” (v 12).

Denk daar eens aan: dat betekent.….. God zelf roept u!

Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

 • Laten wij eens kijken wat Jezus ook zei over onze roeping, en over de wereld.

Dit was Jezus’ gebed in de Pascha nacht voordat Hij werd gearresteerd.

Johannes 17:5:

“En nu, Vader, verheerlijk Mij met Uw eigen Ik, met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.

Zij waren van U, en U hebt hen aan Mij gegeven, en zij hebben Uw Woord bewaard” (vers 5-6).

Alles wat van God komt, begint daarom bij God de Vader!

Vers 7: “Nu hebben zij geweten, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U afkomstig is.

Want Ik heb hun de woorden gegeven, die Gij Mij gegeven hebt.

En zij hebben die aangenomen en hebben ook waarlijk geweten, dat Ik van U gekomen ben.

En zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

Ik bid ook voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U” .(vers.7-9).

Denk daar ook eens over na met uw roeping. En waarom het houden van de Nacht om veel voor de Heer te zijn zo belangrijk is.

Het laat ook zien dat wij door Jezus Christus aan God de Vader toebehoren.

Johannes 17:10: “Al het Mijne is het Uwe, en al het Uwe is het Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt.

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld… [dus wij zijn nog hier in de wereld] . …en Ik kom tot U.
Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam…” (vers 10-11).

Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

 Hoe worden wij dan bewaard in de naam van de Vader?

 • door God lief te hebben
 • als wij Zijn geboden te houden
 • door de Sabbat te vieren
 • maar ook door het vieren van Gods Feest Dagen. [Leviticus 23]

En de nacht die men in acht moet nemen maakt ook deel uit van een heilige dag, de 15e dag van de 1e maand! [1e dag van Het Feest van Ongezuurde Broden].

“…zodat zij één zijn, zoals Wij één zijn. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw naam.

Ik heb hen beschermd die Gij Mij gegeven hebt, en niet één van hen is omgekomen, behalve de zoon des verderfs, opdat de Schriften vervuld zouden worden.

Maar nu kom Ik tot U. En deze dingen spreek Ik, terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat Mijn vreugde in hen vervuld worde.

Ik heb hun Uw Woorden gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. En zoals Ik niet van de wereld ben” (vers 11-14).

Ja, wij zijn in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld, want wij doen de dingen niet zoals de wereld ze doet.

Vers 15: “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”

Er staat in ook Kolossenzen 1 dat God de Vader ons redt van Satan de duivel!

 Kijk eens terug op uw leven en alles wat u hebt meegemaakt En toen u geroepen en gedoopt werd en tot op dit punt.

Denk daar ook eens goed over na! God de Vader is dus bij u, de hele weg!

Wat is de Betekenis van de Gedenkwaardige Avond?

Vers 17.

 “Heilig hen … [houd hen heilig; hier is hoe wij geen deel uitmaken van de wereld].

 … in Uw Waarheid; Uw Woord is de Waarheid.”

Dat is ook hoe wij geen deel uitmaken van deze wereld!

Net zoals God de kinderen Israëls riep en hen uit het land Egypte bracht.

Uit die boze satanische plaats, uit de verdrukking en de zonde waaronder zij leden.

….. om ook Zijn belofte aan Abraham in vervulling te doen gaan.

In diezelfde nacht dat Hij de belofte gaf, 430 jaar later gebeurde het.

Nu dan, Gods belofte aan ons komt op een individuele basis als Hij ons roept.

 • Dus, wij moeten ook geen deel uitmaken van deze wereld!

Zoals wij begonnen: Kom uit de wereld, Mijn volk!

Dit Babylon de Grote!

In Openb. 17.

Zegt Johannes ook in de boodschap die hem door Jezus was gegeven. Dat de wereld dus gaat strijden tegen Christus en ons.

En er staat dus van ons dat wij de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen zijn!

Daarom is deze nacht om veel voor de Heer te vieren zo belangrijk voor ons om te onthouden en te doen.

Een fijne avond, ook een goede maaltijd en tot morgen op de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden.

Herdenkt u ook: De meest gedenkwaardige avond?

Gods Plan voor de mensheid – dus ook voor U!

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
 [Nadruk van ons]