1. De Christelijke Pascha Ceremonie

Inleiding door Fred R. Coulter

Aangeboden door: Christelijke Bijbelse Kerk van God: als een dienstbetoon van liefde voor de broeders en zusters – die van God de Vader en van Jezus Christus zijn – voor de viering van de Christelijke Pascha ceremonie.

Het Christelijke Pascha is een vernieuwing van het Nieuwe Verbond van eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.

Dit boekje werd geschreven als een gids voor degenen, die verlangen om het Nieuwe Verbond Pascha te vieren – het Christelijke Pascha. De ordening van de Schriftgedeelten zijn afgestemd op de loop van de gebeurtenissen op het laatste Pascha van Jezus, toen Hij het Nieuwe Verbond Pascha instelde in de nacht vóór Zijn kruisiging en dood

De Christelijke Pascha Ceremonie inclusief de voetwassing

Voetwassing–Ongezuurd brood–Wijn

De dienst begint met een openings-gebed.

Daarna begint het lezen van de Schriftgedeelten.

De volgende passages worden aanbevolen omdat daarin een korte geschiedenis is vastgelegd van het Pascha.

Zij bevatten de woorden van Jezus Christus, toen Hij het eerste Christelijke Pascha instelde en het ware Bijbelse model en voorbeeld openbaarde voor het deelnemen aan de Pascha Ceremonie.

[BEGIN HIER TE LEZEN]

Gods vooraf bestemde, vastgestelde dag 

In de vroegere eeuwen van eeuwigheid, dus vóór de grondlegging van de wereld, werd Gods ontzagwekkende plan van behoud voor de mensheid, door God de Vader ingesteld. Hij werd dus God de Vader en de andere God werd de Zoon. Zij bepaalden vooraf dat de Zoon [Jesus], gemanifesteerd zou worden als mens. Hij, de Schepper van de mensheid zou ook worden gekruisigd. Hij zou dus Zijn bloed uitstorten op de vastgestelde dag, de Pascha-dag, de 14e dag van de eerste maand. Op de vooraf bestemde, vastgestelde dag  door God de Vader –  als het perfecte offer voor de zonde en Verlosser van de wereld. (1 Petrus 1:18-20)

Het boek Openbaring bevestigt ook dat Jezus Christus “het Lam Dat geslacht is, vanaf de grondlegging van de wereld”.
(Openbaring 13:8; zie ook Johannes 1:29-36)

Nadat zij Satans leugen geloofden, zondigden Adam en Eva door te eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. De Heer God sprak daarna de eerste profetie van Zijn plan van behoud voor de mensheid uit. Hij openbaarde ook dat Hij het toekomstige offer zou zijn voor de menselijke zonde en Satan de duivel zou overwinnen:

 “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u [Satan, de duivel] en de vrouw [de ware Kerk van God]. Ttussen uw nageslacht [de demonen en die mannen en vrouwen, die Satan volgen]. Tussen haar Nageslacht [Jezus Christus en de mannen en vrouwen, van het geestelijke zaad van Abraham ]. Hij, Jezus Christus zal u de kop vermorzelen [om de werken van Satan te vernietigen en ongeldig te verklaren], en u [Satan] zult Het [Jesus]de hiel vermorzelen [een profetie van de kruisiging] [voor de vergeving van de menselijke zonde]. (Genesis 3:15).

Wordt vervolgd met 2: Gods verbond met Abraham

Overzicht: De Christelijke Pascha Ceremonie

Gods Feestdagen kalender

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]